Valmanos databeskyttelseserklæring

Udgave 05/24

1.           GENERELLE OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE

2.           DATAINDSAMLING PÅ VORES WEBSIDE

3.           TILMELDING TIL NYHEDSBREV, PRODUKTANBEFALINGER OG PRODUKTANMELDELSER VIA E-MAIL

4.           WEBANALYSEVÆRKTØJER OG REKLAME

5.           SOCIALE NETVÆRK

6.           PLUG-INS OG VÆRKTØJER

7.           RETSLIGE OPLYSNINGER

1. Generelle oplysninger om databeskyttelse

Retsgrundlag

Vores kunders tillid har afgørende betydning for os. For os betyder dette også at beskytte dit privatliv og opbevare dine data en sikker måde. Hvilke data vi indsamler, hvor mange og hvorfor, forklarer vi dig i denne databeskyttelseserklæring. Du har desuden ret til at vide, hvad vi bruger disse data til. Retsgrundlaget for databeskyttelsen finder du i forordningen om databeskyttelse (GDPR), i den tyske databeskyttelseslov (BDSG) og telemedieloven (TMG).

Du undrer dig måske over, hvad begrebet "personoplysninger" i det hele taget dækker over. Det er oplysninger, som kan henføres til en konkret person. Det kan for eksempel være følgende elementer:

·        Navn

·        E-mailadresse

·        Telefonnummer

·        Interesser

·        Hobbyer

·        Medlemskaber

·        besøgte websider osv.

Valmano GmbH behandler sådanne data, når det er juridisk lovligt. Retsgrundlaget for dette er art. 6 i GDPR. Dette forudsætter til gengæld, at den berørte person enten har givet sit samtykke til behandling af sine personoplysninger (dette kan gælde for et eller flere bestemte formål), som er nødvendige for at gennemføre en aftale eller for at gennemføre tiltag inden indgåelse af aftalen eller for at varetage tredjeparts berettigede interesse. Først og fremmest skal den pågældende persons interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed varetages i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger.

Oplysningernes oprindelse

Hvor har vi dine oplysninger fra? Det er normalt ganske enkelt: Du har delt dem med os. Måske udfylder du en kontaktformular i forbindelse med gennemførelse af et køb. Grundlæggende står det dig frit for, om du vil indtaste personlige eller forretningsmæssige oplysninger (e-mailadresser, navne, adresser) vores webside. Andre rent tekniske data indsamler vores it-systemer automatisk, snart du åbner vores webside. Her drejer det sig f.eks. om tidspunktet for indlæsning af siden eller den anvendte internetbrowser.

Formål med databehandlingen

Vi vil gerne forbedre vores service til dig. Derfor behandler vi ikke kun dine data til at gennemføre et konkret køb hos Valmano. Vi bruger også dine data til via e-mail at informere dig om lignende produkter fra vores sortiment. Ved hjælp af dine indtastninger vil vi også gerne analysere din brugeradfærd. Kun denne måde kan vi gøre vores webside optimal for dig og forbedre den løbende.

Datalagringens varighed

Valmano GmbH lagrer kun oplysningerne i en bestemt periode. Har du bestilt noget hos os? gælder lagringsfristerne i henhold til skatte- og købeloven:Data i forbindelse med aftalen og de tilhørende adresser skal vi gemme i 10 år i henhold til loven. De oplysninger om dig, som vi har gemt til marketingformål, sletter vi efter din anmodning, hvis du tilbagekalder dit samtykke til lagring eller formålet med datalagringen bortfalder. Ansøgningsdata opbevarer vi i ansøgningsprocessens varighed og sletter dem efterfølgende, hvilket som regel sker efter maksimalt 6 måneder.

Dine databeskyttelsesrettigheder

Juridisk har du til enhver tid ret til at bestemme over dine data. Detaljeret betyder det:

·        Du kan forlange oplysninger om dine data.

·        Du kan dine data berigtiget og slettet.

·        Du kan begrænse behandlingen af og muligheden for at overføre dine data.

·        Du kan modsætte dig lagring og anvendelse af dine data.

·        Hvis du har givet et juridisk samtykke til databeskyttelse kan du tilbagekalde dette.

·        Og du kan klage til de relevante tilsynsmyndigheder.

Hvad betyder det mere detaljeret?

Ret til information

Du vil gerne vide, om vi behandler dine personoplysninger og hvilke, det drejer sig om? Vi skal gratis give dig oplysninger om dette, og det gør vi naturligvis gerne. Du kan også en kopi af disse oplysninger. Derudover kan du følgende oplysninger:

1.                Behandlingsformålet

2.                De kategorier af personoplysninger, som behandles

3.                De modtagere eller modtagerkategorier, som personoplysningerne er overført eller bliver overført til Det gælder først og fremmest modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

4.                Hvis muligt, den planlagte varighed for lagring af personoplysningerne Hvis det ikke er muligt, meddeler vi dig de kriterier, som varigheden beror

5.                Hvis personoplysningerne ikke er indhentet hos dig, informerer vi dig om datakilden, hvis den er til rådighed.

6.                Tilstedeværelsen af en automatisk problemløsning inklusive profilering jævnfør art. 22 afs. 1 og 4 i GDPR og – i det mindste i disse tilfældeforståelige oplysninger om den involverede logik samt rækkevidden og tilstræbte konsekvenser af en sådan behandling for dig.

Hvis personoplysninger overføres til tredjeland, kan du forlange garantier i henhold til art. 46 i GDPR.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at forlange, at vi retter dine personoplysninger, hvis de ikke er korrekte. Alt efter formålet med behandlingen kan du kræve, at vi kompletterer dine personoplysninger, også via en supplerende erklæring.

Ret til sletning ("retten til at blive glemt")

Art. 17 afs. 1 i GDPR giver dig ret til at forlange, at vi øjeblikkeligt sletter dine personoplysninger. I følgende tilfælde har vi pligt til at efterkomme dette:

1.                Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til det formål, hvortil de er indsamlet eller anden måde er blevet bearbejdet

2.                Du tilbagekalder dit samtykke til bearbejdning i henhold til art. 6 afs. 1 S., 1 a) i GDPR eller art. 9 afs. 2 a) i GDPR, og der mangler et andet retsgrundlag for behandlingen.

3.                Du modsætter dig behandlingen i henhold til art. 21 afs. 1 i GDPR, og der er ingen berettigede årsager til behandlingen, eller du modsætter dig behandlingen i henhold til art. 21 afs. 2 i GDPR.

4.                Personoplysningerne blev uretmæssigt behandlet.

5.                Sletningen af personoplysninger opfylder en retlig forpligtelse efter EU-lovgivningen eller lovgivning i en medlemsstat, som vi er underlagt.

6.                Personoplysningerne blev indhentet i forbindelse med tilbud om tjenester fra informationsvirksomheden i henhold til art. 8 afs. 1 i GDPR.

Men hvad sker der, når vi har offentliggjort personoplysninger og i henhold til art.  17 afs. 1 i GDPR er forpligtet til at slette dem? I dette tilfælde informerer vi den databehandlingsansvarlige, som behandler personoplysningerne, om at du har forlangt sletning af alle links til disse personoplysninger eller kopier eller replika af disse personoplysninger. Til dette vælger vi dertil egnede tiltag også af teknisk karakterunder hensyntagen til tilgængelige teknologier og rimelige implementeringsudgifter.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at forlange, at vi begrænser behandlingen, hvis én af følgende forudsætninger er til stede:

1.                Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af dig, men med en frist, som giver os mulighed for at undersøge personoplysningernes rigtighed

2.                Behandlingen er uretmæssig, og du afslår sletning af personoplysningerne I stedet forlanger du en begrænsning af anvendelsen af personoplysningerne

3.                Vi har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingsformål, men du har stadig brug for oplysningerne til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende

4.                Du har modsat dig behandling i henhold til art. 21 afs. 1 i GDPR, længe det ikke er fastslået, om vores virksomheds legitime årsager vejer tungere end dine.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at de personoplysninger, som du har stillet til rådighed for os, udleveret i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format. Desuden har du ret til at overføre disse data til en anden ansvarlig, uden at vi forhindrer dig i det. Forudsætningen er, at

1.                behandlingen hviler et samtykke i henhold til art. 6 afs. 1 S., 1 a) i GDPR eller art. 9 afs. 2 a) i GDPR eller en aftale i henhold til art. 6 afs. 1 S., 1 b) i GDPR og

2.                behandling ved hjælp af automatiske processer.

Ved udøvelse af din ret til dataportabilitet i henhold til art. 20 afs. 1 i GDPR kan du opnå, at vi overfører personoplysningerne direkte til en anden ansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

Tilbagekaldelsesret

Du kan af personlige årsager tilbagekalde retten til behandling af dine personoplysninger, hvilket kan ske grundlag af art. 6 afs. 1 S. eller f) i GDPR. Dette gælder også for en profilering, som tager sit udgangspunkt i denne bestemmelse. behandler vi ikke længere personoplysningerne. Der er kun to undtagelsestilfælde:

1.      Vi kan påvise tvingende og berettigede årsager til behandling, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og frihed

2.      Behandlingen har til formål at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende

Hvis vi behandler personoplysninger til direkte reklame, kan du til enhver tid modsætte dig dette. Det gælder også for den tilhørende profilering.

Du kan også modsætte dig, hvis databehandlingen sker til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til art. 89 afs. 1 i GDPR. Også her er der en undtagelse: Hvis behandlingen er i offentlighedens interesse.

Ret til tilbagekaldelse af et retligt samtykke til datebeskyttelse

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke til behandling af personoplysninger. Databehandlingen er lovlig indtil tilbagekaldelsestidspunktet.

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig, skal du henvende dig til den relevante tilsynsmyndighed. Du skal henvende dig til tilsynsmyndighederne i det land, hvor du bor, eller til myndighederne i den tyske delstat, hvor Valmano har sit hovedsæde. Det er i Nordrhein-Westfalen.

Informationsproces

Du vil gerne vide, hvilke data Valmano GmbH har gemt om din person og hvilke oplysninger, der er blevet overført og til hvem? Det vil Valmano GmbH gerne fortælle dig. Bed om en gratis såkaldt selvangivelse. Det skal dog bemærkes, at databeskyttelseslovgivningen forbyder Valmano GmbH i at udlevere oplysninger over telefonen. Dette skyldes, at det over telefonen ikke er muligt at foretage en entydig identifikation af, hvem du er. Med henblik at undgå misbrug fra tredjepart kræver Valmano GmbH følgende oplysninger fra dig: Efternavn (evt. fødenavn), fornavn(e), fødselsdato, nuværende adresse (gade, husnummer, postnummer og by).

Kontaktoplysninger

Alle rettigheder i henhold til artikel 15 til 18 i GDPR kan gøres gældende over for Valmano GmbH følgende adresse:

Valmano GmbH

Datenschutz

Kabeler Straße 4

58099 Hagen

E-mail: datenschutz@valmano.de

Valmano GmbHs databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes ovenstående adresse og e-mail.

2. Dataindsamling vores websted

Datasikkerhed

Dine ordrer, personoplysninger såsom dit navn, din adresse eller oplysningerne dit kreditkort er beskyttet af moderne sikkerhedssystemer. Ved hjælp af Secure Socket Layer (SSL) finder overførslen af ​​disse data sted i krypteret tilstand. De fleste internetbrowsere understøtter denne sikkerhedsstandard. Det bevirker, at dataene ikke er læsbare for udenforstående. For at beskytte dine personoplysninger har vores websted www.Valmano.de truffet alle nødvendige forholdsregler. Du kan aktivt støtte os ved

                  aldrig at videregive din adgangskode og

                  anvende en browser, der understøtter SSL-kryptering, når vi tilbyder dig dette (f.eks. under ordreproceduren).

 

I fællesskab kan vi sikre, at dit online køb gennemføres virkelig sikkert.

Vi videregiver aldrig dine data til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke. De eneste undtagelser derfra er vores servicepartnere, som vi er nødt til at inddrage for at håndtere de kontraktmæssige forpligtelser, såsom levering og betalinger. De strenge krav, der er fastsat i den føderale lov om beskyttelse af privatlivets fred overholder vi selvfølgelig også i disse tilfælde. Derudover overfører vi i et vist omfang kun de mest nødvendige data.

 

Personalisering og profilering tværs af alle kontaktpunkter

Forudsat at vores kunder gerne vil modtage ensartet og optimal rådgivning tværs af alle kontaktpunkter, sammenfører vi dine data fra disse kontaktpunkter. Disse punkter omfatter webstedet med kontaktformularer, notater, køb samt nyhedsbrevet. Vores virtuelle, digitale rådgiver ved f.eks. hvornår du har foretaget et køb, hvilke smykker du foretrækker, og hvad du måske ikke bryder dig om. I den forbindelse er det åbenlyst, at vi ikke deler disse oplysninger med tredjeparter. Hvis du ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod dette, indsamles dataene i første omgang af legitim interesse en teknisk pseudonymiseret måde (f.eks. kender vi ikke dit navn) i henhold til artikel 6 afs. 1 f) i GDPR. Hvis du giver os dit navn og andre data et af kontaktpunkterne, vil vi personliggøre din eksisterende profil. Dette sker kun, såfremt du afgiver dit udtrykkelige samtykke (artikel 6 afs. 1 a) i GDPR). Det er den eneste måde, hvorpå vi er i stand til effektivt at understøtte dig tværs af alle kanaler.

Nærmere oplysninger om de indsamlede data og det afvigende retsgrundlag i enkeltsager kan findes følgende kontaktpunkter.

 

Besøg Valmanos websted

Når du besøger vores websted, sendes

                  IP-adressen fra den anmodende enhed med internetadgang,

                  adgangens dato og klokkeslæt,

                  den indlæste fils navn og webadresse,

                  webstedet/applikationen, hvorfra adgangen blev foretaget (henvisnings-URL),

                  fra browseren, du bruger og, hvis det er relevant, operativsystemet din computer med internetadgang samt navnet dine Access-Providers

automatisk til serveren vores websted uden handling fra din side. En såkaldt logfil gemmer disse oplysninger i en begrænset periode til følgende formål:

                  For at sikre en stabil forbindelse,

                  nem brug af vores websted/applikation,

                  og til at evaluere systemsikkerhed og stabilitet.

 

Såfremt du har afgivet samtykke til den såkaldte geolokalisering i din browser eller i operativsystemet eller i andre indstillinger din enhed, anvender vi denne funktion. denne måde kan vi tilbyde dig individuelle tjenester, der er relateret til din nuværende placering. Dette kan f.eks. være placeringen af ​​den nærmeste butik. Vi behandler udelukkende dine placeringsdata til dette formål. Retsgrundlaget for behandling af IP-adressen er baseret artikel 6 afs. 1 f) i GDPR. Vores legitime interesse ligger i formålene med databehandling, der er benævnt ovenfor. Hvis præsentationen udarbejdes med henblik en kontrakt, er retsgrundlaget for databehandling artikel 6 afs. 1 b) i GDPR.

Brug af cookies og deaktivering af disse

Vi bruger såkaldte cookies til at gøre besøget vores websted attraktivt for brugeren og for at gøre visse funktioner anvendelige. Cookies er små tekstfiler, der lagres din enhed. Udvalget af de cookies, der ikke er påkrævet, gemmes hos brugeren ved hjælp af en cookie (christtrckoptin). Afhængigt af indstillingen i browseren forhindrer denne cookie de (unødvendige) cookies, som webstedet anvender, i at sende data. Sikkerhedsforanstaltninger i browserne forbyder adgang til cookies fra andre websteder. Dette gør sig ligeledes gældende for websteder, hvis cookies blev genindlæst af plugins/scripts. I denne henseende har et websted ingen tekniske muligheder for at slette disse cookies. Brugeren skal egen hånd håndtere cookies i sin browser. Men da de førnævnte scripts ikke indlæses når cookies er fravalgt, deaktiveres webstedets adgang til browserens cookies også. Derfor indlæses og overføres ingen data, uden samtykke.

De cookies, der ikke er nødvendige, sørger den ene side for nemmere surfing og indsamling af brugsstatistikker og anvendes den anden side til markedsundersøgelses- og reklameformål. Derudover bruger vi cookies som en del af websporing. Vi bruger dem som grundlag for personligt tilpasset indhold, forudsat du er logget ind med brugerkontoen, er tilmeldt nyhedsbrevet eller kundeprogrammet. Nogle af de cookies, vi bruger (såkaldte session cookies) slettes, snart du lukker din browser. Andre cookies (permanente cookies) forbliver din enhed og muliggør det for os eller vores partnerfirmaer at genkende din browser, næste gang du besøger. Brugeren skal egen hånd foretage sletning af disse. Du kan enten indstille din browser, den kan modtage vores cookies eller bruge vores websted uden cookies-funktionalitet. Hvis din browser ikke accepterer cookies, kan vi ikke vise indhold, der er skræddersyet til dig. Hvis VALMANO i forbindelse med brugen af ​​cookies og cookie-lignende teknologier til levering af dette websted behandler personoplysninger, sker dette grundlag af artikel 6 afs. 1 f) i GDPR. Ønsket om at kunne tilbyde vores websted en behovsbaseret og sikker måde udgør vores legitime interesse.

Hvis du får adgang til vores websted via en partners websted ved hjælp af et link, der er en del af partnerprogrammet, sætter vi en cookie til fakturering med denne partner. Den tillader ikke, at dine personoplysninger dermed kan identificeres.

denne side kan du til enhver tid ændre eller tilbagekalde dine nuværende indstillinger for cookies. For at gøre dette skal du klikke følgende link: Juster cookie-indstillinger

Gæsteordre og personlig kundekonto

For at kunne gennemføre et salg har vi brug for titel, for- og efternavn, adresse og en e-mailadresse fra dig. Databehandlingen finder sted grundlag af artikel 6 afs. 1 b) i GDPR. Personoplysningerne fra formularen behandler vi udelukkende for at håndtere salgskontrakten. Vi giver dig også mulighed for at oprette en personlig kundekonto. Med en personlig konto kan ordresprocessen gennemføres hurtigere, næste gang du afgiver en ordre. Med henblik derpå skal du indtaste dine personoplysninger via en formular. De overføres derefter til os og lagres, men videregives ikke noget tidspunkt til tredjemand. Med udgangspunkt i brugen af ​​vores websted vil du endvidere modtage personliggjort annoncering, forudsat at du er logget ind med brugerkontoen, er tilmeldt nyhedsbrevet eller kundeprogrammet. Databehandlingen finder sted grundlag af artikel 6 afs. 1 a) i GDPR (samtykke). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit allerede afgivne samtykke. I tilfælde af tilbagekaldelse ændres udkommet af tidligere databehandlingsprocedurer ikke. Oplysninger du egenhændigt har indtastet opbevares en specielt beskyttet server. De beskyttes ved hjælp af kryptering mod misbrug under overførsel og behandling. Vi gemmer ikke dine kreditkortoplysninger din personlige konto.

Indsamling og behandling af data i forbindelse med brug af kontaktformularen

Vores websted anvender en formular til brug ved elektronisk kontakt. Såfremt du bruger denne kontaktformular, indsamler vi kun personoplysninger i det omfang, du stiller dem til rådighed for os. Dermed menes enkeltstående oplysninger om personlige eller faktuelle forhold for en bestemt eller identificerbar fysisk person. Vi anvender kun din e-mailadresse med henblik at behandle din anmodning. Databehandlingen finder sted grundlag af artikel 6 afs. 1 f) i GDPR (interesseafvejning). Både os som virksomhed og du som bruger forfølger derved en tilsvarende (legitim) interesse. Vores målsætning er at besvare dine henvendelser, løse eventuelle opståede problemer, og dermed bevare og gøre mest muligt for at du føler dig tilfreds som kunde eller bruger af vores websted.

Betalingsmetoder

PayPal

vores websted kan du betale via PayPal. Udbyderen af betalingstjenesten er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Såfremt du vælger at benytte dig af denne mulighed, overføres de af dig indtastede betalingsdata til PayPal. Grundlaget herfor er artikel 6 afs. 1 a) i GDPR (samtykke) og artikel 6 afs. 1 b) i GDPR (behandling med henblik at opfylde en kontrakt). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Udkommet fra tidligere anvendte databehandlingsprocedurer vil stadig være gældende.

Computop

I forbindelse med betaling via PayPal, Amazon Pay, iDeal eller kreditkort anvender vi en såkaldt betalingstjenesteudbyder til at håndtere betalingen for ordrer. Denne betalingstjenesteudbyder behandler ligeledes dine betalingsdata. Vi behandler ikke nogen former for betalingsoplysninger, såsom konto- eller kreditkortoplysninger, i vores egne systemer. Betalingstjenesteudbyderen er Computop Wirschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, D-96050 Bamberg (i det efterfølgende benævnt "Computop"). Computop er certificeret i henhold til kreditkortselskabernes "Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard".

Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling med Computop i henhold til artikel 28 i GDPR. Overførslen af ​​dine data til Computop sker grundlag af artikel 6 afs. 1, lit. a) i GDPR (samtykke) og artikel 6 afs. 1 lit. b) i GDPR (behandling med henblik at opfylde en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til databehandling. En tilbagekaldelse påvirker ikke udkommet af ​​tidligere databehandlingsprocedurer.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos Computop https://de.computop.com/datenschutz/

Amazon Pay

Med funktionen Betal via Amazon giver vi dig mulighed for at bruge dine kundedata, der er gemt hos Amazon, til dine online køb i vores butik uden at give adgang til dine betalingsoplysninger. Hvis du allerede har en kundekonto hos Amazon.de, kan du betale med det samme ved hjælp af den betalingsmetode, der er gemt der – enten med direkte debitering eller med kreditkort. Du skal klikke knappen "Betal via Amazon" i indkøbskurven og logge ind din Amazon-konto for at kunne foretage betalingen denne måde. Vælg derefter den rigtige leveringsadresse og betalingsmetode fra de muligheder, som du har angivet, og afgiv ordren. Amazon Pay videregiver ikke de betalingsoplysninger, der er gemt din kundekonto hos Amazon.de, til os, og du behøver ikke at indtaste dem, når du afgiver en ordre. Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med betaling via Amazon. Omkostninger. Du kan flere oplysninger og vist din ordreoversigt til betaling via Amazon https://pay.amazon.de/. Ved betaling via Amazon Pay kontrolleres alle personoplysninger, der videregives til Amazon Pay eller indsamles af Amazon Pay, primært af Amazon Pays s.c.a. (den "ansvarlige") og sekundært af Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL og Amazon Media EU SARL, alle tre med forretningssted 5, Rue Plaetis L 2338, Luxembourg. Ved at bruge Amazon Pay accepterer du Amazon Pays privatlivspolitik: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

Trustly

vores websted kan du betale via Trustly. Betalingstjenesteudbyderen er Trustly Group AB (Trustly, Group AB, Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm, SVERIGE). Hvis du bruger denne mulighed, vil de betalingsdata, du indtaster, blive overført til Trustly. Dette er baseret på artikel 6.1a i GDPR (samtykke) og artikel 6.1b, i GDPR (behandling med henblik på opfyldelse af en kontrakt). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tidligere databehandlinger er dog fortsat effektive.

Ansøgninger og ansøgningsprocedurer

Vi indsamler og behandler ansøgeres personoplysninger med det formål at håndtere ansøgningsproceduren. Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6 afs. 1 litra b) i GDPR (indledning eller gennemførelse af en kontrakt) samt § 26 stk. 1 S. 1 i GDPR vedrørende afgørelsen om etablering af et ansættelsesforhold. Behandlingen kan også ske elektronisk. Dette er især tilfældet, såfremt en ansøger sender os de relevante ansøgningsdokumenter elektronisk, f.eks. via e-mail eller ved hjælp af en webformular webstedet. Hvis en ansøger bliver ansat, lagres de overførte data med henblik behandling af ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Hvis ansøgeren ikke tilbydes ansættelse, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk seks måneder efter afslaget, forudsat at sletning ikke er i modstrid med andre legitime interesser for den person, der er ansvarlig for behandlingen. En anden legitim interesse i denne forstand er f.eks. bevisbyrde i sager i henhold til Ligebehandlingsloven.

Interessebaseret reklame

I princippet kan du bruge VALMANO-webstedet anonymt, hvilket er ensbetydende med, at du ikke modtager nogen former for produktanbefalinger, der er tilpasset dig. Hvis du logger ind med din brugerkonto, er tilmeldt nyhedsbrevet eller kundeprogrammet og har givet os dit samtykke, behandler vi dine personoplysninger til anbefaling af funktioner, produkter og tjenester, der kan have din interesse. I forbindelse med interessebaseret reklame bruger vi hovedsageligt oplysninger fra din anvendelse og interaktion med VALMANO-webstedet. Cookies, pixels og andre teknologier bruges til at et indblik i, hvor effektiv ​​interessebaseret reklame er. Vi måler f.eks., hvilke annoncer der klikkes eller ses for at kunne tilbyde dig endnu flere nyttige og relevante reklamer. Vi lagrer kun de indsamlede oplysninger, længe det er nødvendigt af reklamemæssige hensyn og i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af oplysningerne. Du kan flere oplysninger om brugerkontoen og cookies i vores databeskyttelseserklæring.

3. Tilmelding til nyhedsbrev, produktanbefalinger og produktanmeldelser via e-mail

Brug af data fra e-mailadressen til afsendelse af nyhedsbreve

Vi anvender udelukkende din e-mailadresse til vores egne reklameformål, herunder tilsendelse af nyhedsbrevet. Dette finder sted sideløbende med behandling af kontrakten. Databehandlingen finder sted grundlag af artikel 6 afs. 1 a) i GDPR (samtykke). Samtykkeerklæringen, der skal afgives af dig, har følgende ordlyd: "Tilmeld nu". Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne brug af din e-mailadresse. For at udøve denne indsigelse skal du enten sende en besked til kontaktmuligheden, der er beskrevet under "Kontaktoplysninger" eller bruge linket i den e-mail, der indeholder reklamen. Du afholder kun overførselsomkostningerne i henhold til basistaksterne. Tidligere anvendte databehandlingsprocedurer vil stadig være aktive ved et nyt opkald til webstedet.

Brug af data til produktanbefalinger via e-mail uden tilmelding til nyhedsbrev

Hvis vi modtager din e-mailadresse i forbindelse med salg af et produkt eller en service, forbeholder vi os ret til regelmæssigt at sende dig tilbud fra vores produktsortiment, der ligner dem, der allerede er købt via e-mail. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod en sådan brug af din e-mailadresse. Indsigelsen foretages ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet under "Kontaktoplysninger" eller via et link i den e-mail, der indeholder reklamen. Du afholder kun overførselsomkostningerne i henhold til basistaksterne.

Brug af data til anmeldelse af produkterne

Du kan anmelde vores varer efter hvert køb af et produkt eller brug af en service. Vi har i forbindelse med behandling af anmeldelser indgået en aftale med tjenesteudbyderen Bazaarvoice Ltd. (https://www.bazaarvoice.com/), der tilsender dig en e-mail vores vegne, hvormed du kan anmelde produkterne. Du har indtastet den e-mailadresse, der blev brugt til dette, i købsprocessen. Produktanmeldelserne fra vores kunder udgør en vigtig del af vores kvalitetssikring. Vi ønsker at et klart indblik i vores kunders tilfredshed med produktet og købsprocessen. Vi foretager behandlingen af ​​data med udgangspunkt i vores legitime interesse (se artikel 47 i GDPR).

Når du har afgivet ordren, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af data. Denne indsigelse skal sendes til den kontaktmulighed, der er beskrevet under "Kontaktoplysninger" eller via et link i anmeldelses-e-mailen, der kan anvendes til dette formål. Du kan også indsende indsigelsen direkte til Bazaarvoice. Du afholder kun overførselsomkostningerne i henhold til basistaksterne. De overførte data lagres i et år.

Hvis du indtaster en produktanmeldelse vores websted, videresender vi også din e-mailadresse til Bazaarvoice.

Brug af udbyderen Episerver til e-mailmarkedsføring

Vi sender Valmano-nyhedsbrevet og vores produktanbefalinger ved hjælp af softwaren Episerver Campaign til marketing via e-mail (Episerver GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin). De angivne data lagres Episerver GmbHs servere i datacentre placeret i Tyskland og er underlagt tysk databeskyttelseslovgivning. Episerver Campaign bruger udelukkende disse oplysninger til at sende og evaluere nyhedsbrevet vores vegne. Episerver Campaign bruger ikke dataene til sit eget følgebrev og videregiver dem ikke til tredjemand.

Når nyhedsbrevet åbnes, anvendes en sporingspixel til at indsamle tekniske oplysninger, f.eks. om din browser eller system, samt din IP-adresse og tidspunktet for indlæsning. Desuden indsamles følgende personlige sporingsdata for at forbedre tilbuddet i nyhedsbrevet:

·        Modtageren har modtaget en e-mail.

·        Modtageren har åbnet en e-mail.

·        Modtageren har klikket et link i en e-mail.

·        Modtageren har foretaget et køb.

 

4. Webanalyseværktøjer og reklame

4.1 Værktøjer, der anvendes webstedet

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke til behandling af personoplysninger. Databehandlingen er lovlig indtil tilbagekaldelsestidspunktet. Ved at ændre dit valg kan du tilbagekalde samtykke, som du har afgivet via Consent Management Platformen (cookiebanner) med virkning for fremtiden. For at gøre dette skal du klikke følgende link: Juster cookie-indstillinger. Du kan også til enhver tid erklære dit samtykke for tilbagekaldt ved at sende en meddelelse eller et brev til vores virksomhed. For at gøre dette skal du bruge kontaktadresserne i denne databeskyttelseserklæring.

Usercentrics

Modtageren af dine data i henhold til Art. 13. afsnit 1. litra e) i GDPR er Usercentrics GmbH. I vores funktion som registerførere, og som en del af ordrebehandlingen overfører vi personoplysninger (samtykkedata) til Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 München. Samtykkedata er ensbetydende med følgende data: Dato og klokkeslæt for besøget eller samtykke/afvisning, oplysninger om enheden. Oplysningerne behandles med henblik at overholde juridiske forpligtelser (dokumentationspligt i henhold til Art. 7, stk. 1 i GDPR) og den tilhørende dokumentation for samtykke og dermed grundlag af Art. 6, stk. 1 litra c) i GDPR. Local Storage anvendes til lagring af dataene. Samtykkedataene lagres i 3 år. Dataene lagres i EU. Yderligere oplysninger om de indsamlede data og kontaktmuligheder kan findes https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Google Analytics

Vi bruger Google Analytics vores websted. Dette er en webanalysetjeneste leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, i det følgende benævnt "Google".

Omfang af behandlingen

Google Analytics bruger cookies, der muliggør analyse af din brug af vores websted. Oplysningerne, der indsamles af cookies om din brug af dette websted (brugs- og brugerrelaterede oplysninger såsom IP-adresse, placering, tidspunkt eller hvor hyppigt du besøger vores websted) overføres til en Google-server i USA og lagres der. Vi bruger dog Google Analytics med den såkaldte anonymiseringsfunktion. Med denne funktion forkorter Google IP-adressen inden for EUs grænser eller EØS-området. Vi har foretaget yderligere tilpasninger af indstillingerne for at forhindre at analysen, hvor flere data indgår, kan henføres til en bestemt person. Google erklærer, at virksomheden ikke vil knytte din IP-adresse til andre data. Derudover stiller Google flere oplysninger om databeskyttelse til rådighed https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners, hvilke f.eks. også omfatter mulighederne for at forhindre brug af data. Google tilbyder derudover en såkaldt deaktiverings-tilføjelse, som kan findes https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Du kan ligeledes finde flere oplysninger om dette ved at tilgå det førnævnte link. Denne tilføjelse kan installeres almindelige internetbrowsere og giver dig yderligere kontrol over de data, som Google indsamler, når du besøger vores websted. Tilføjelsen informerer JavaScript (ga.js) om, at oplysninger om besøg vores websted ikke skal overføres til Google Analytics. Dette forhindrer dog ikke, at oplysninger overføres til os eller til andre webanalysetjenester. I denne databeskyttelseserklæring kan du naturligvis også oplysninger om, og hvilke andre webanalysetjenester, der bruges af os.

Formål med behandling

Google vil vegne af Valmano bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet og til at udarbejde rapporter om aktiviteter webstedet. Rapporterne fra Google Analytics bruges til at analysere trafikken vores websted og resultaterne af vores marketingkampagner.

Modtager

Modtageren af ​​data er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland i sin funktion som registeransvarlig. Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling med Google til dette formål. Google LLC, der har sit hovedsæde i Californien, USA og muligvis de amerikanske myndigheder, kan adgang til de data, der er lagret hos Google.

Overførsel til tredjelande

En overførsel af data til USA kan ikke udelukkes.

Lagringsperiode

Dataene, der er sendt af os og forbundet til cookies, slettes automatisk efter 26 måneder. Data for hvilke lagringsperioden er udløbet slettes automatisk én gang om måneden.

Retsgrundlag

Tjenesten Google Analytics anvendes til at analysere brugen af ​​vores websted. Retsgrundlaget er artikel 6 afs. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse tager sit udgangspunkt i analyse, optimering og rentabel drift af vores websted.

Konverteringssporing fra Google AdWords

Vi bruger online reklameprogrammet "Google AdWords" og konverteringssporing som en del af Google AdWords. Google-konverteringssporing er en analysetjeneste, der leveres af Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – "Google"). Hvis du klikker en annonce, der er opslået af Google, lagres en cookie til konverteringssporing din computer. Efter 30 dage er disse cookies ikke længere gyldige, indeholder ingen personoplysninger og bruges derfor ikke til personlig identifikation. Såfremt du besøger visse undersider vores websted, og cookien endnu ikke er udløbet, modtager vi og Google besked , at du har klikket annoncen og er blevet omdirigeret til denne side. Alle kunder, der kommer fra Google AdWords får lagret forskellige cookies deres enhed. Det betyder, at der ikke er mulighed for at spore cookies via AdWords-kunders websteder.

Oplysningerne, der indhentes ved hjælp af denne konverteringscookie, bruges til at generere konverteringsstatistik for AdWords-kunder, der har tilvalgt konverteringssporing. Herved oplyses kunderne om det samlede antal brugere, der har klikket deres annonce og derefter blev omdirigeret til en side med et tag til konverteringssporing. De modtager dog ingen oplysninger, hvormed brugerne personligt kan identificeres.

Hvis du ikke ønsker at dine aktiviteter blive sporet, kan du gøre indsigelse mod denne brug ved at forhindre installation af cookies. Dette gøres ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed (indstilling til deaktivering). Du vil derefter ikke blive inkluderet i statistikken for konverteringssporing. Du kan finde flere oplysninger og Googles privatlivspolitik : https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de, https://policies.google.com/privacy?gl=de

Du kan også deaktivere personliggjort reklame i indstillingerne til reklame Google. Vejledning dertil findes https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Derudover kan du deaktivere brugen af ​​cookies fra tredjepartsudbydere ved at til deaktiveringssiden for netværks reklameinitiativer (Network Advertising Initiative) https://www.networkadvertising.org/choices/ og gennemføre de detaljerede oplysninger om fravalg, der er nævnt der.

Google Ads Customer Match

Vi gør brug af Google Ads Customer Match som en del af vores reklameaktiviteter Google. Vi gør kun brug af Google Ads Customer Match i overensstemmelse med Art. 6, stk. 1 litra a) i GDPR, såfremt vi har dit samtykke. Der bliver uploadet lister med krypterede brugerdata (f.eks. navne, e-mailadresser, adresser og kundespecifikke identifikatorer) til Google for at bruge Customer Match. Google sammenligner derefter, om de overførte brugerdata matcher eksisterende Google-kunder. Et sådant match kan igen bruges til at skabe målgrupper, der kan bruges til at retningsorientere reklamer/kampagner. Når listerne med de matchende kunder er oprettet, slettes de krypterede kundedata automatisk. Dette giver ikke udbyderne adgang til nye adresser.

Modtageren af data er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland i sin funktion som registeransvarlig. Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling med Google til dette formål. Google LLC med hovedkvarter i Californien, USA, og muligvis amerikanske myndigheder kan adgang til de data, der er lagret hos Google.

Du kan forhindre denne anvendelse ved ikke at acceptere installation af cookies. Det gør du ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed (deaktiveringsmulighed). Du kan også til enhver tid ændre eller tilbagekalde dine nuværende indstillinger for cookies denne side. din Google-brugerkonto under fanen Privatliv kan du også tilpasse personlig reklame til dine ønsker. For at gøre dette skal du logge ind Google og til afsnittet "Data og privatliv" i "Administrer Google-konto".

Bing Universal Event Tracking (UET)

vores websted indsamles og lagres data ved brug af Bing Ads-teknologier, hvormed brugsprofiler oprettes ved hjælp af pseudonymer. Dette er en tjeneste, der tilbydes af Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Denne tjeneste muliggør det for os at spore brugeres aktiviteter vores websted, såfremt de er tilgået vores websted via annoncer fra Bing Ads. Der placeres en cookie din computer, hvis du tilgår vores websted via en sådan reklame. Vi har integreret et Bing UET-tag vores websted. Det drejer sig om en kode, der via denne cookie lagrer nogle ikke-personoplysninger i forbindelse med brugen af ​​webstedet. Dette omfatter blandt andet hvor længe du besøger webstedet, hvilke afsnit af webstedet der er blevet åbnet og hvilke reklamer der er blevet brugt til at tilgang til webstedet. Oplysninger om din identitet registreres ikke.

De indsamlede oplysninger overføres til Microsofts servere i USA og lagres der i maksimalt 180 dage. Ved at deaktivere lagring af ​​cookies kan du forhindre indsamling af dataene, der genereres af denne cookie og som er relateret til din brug af webstedet. Dette gør sig ligeledes gældende for behandlingen af ​​disse data. En sådan handling kan under visse omstændigheder begrænse webstedets funktionalitet.

Ved hjælp af såkaldt cross-device tracking kan Microsoft eventuelt spore din brugsadfærd tværs af flere af dine elektroniske enheder. Derved kan Microsoft vise personliggjort reklame eller i dennes websteder og apps. Du kan deaktivere denne adfærd http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Du kan flere oplysninger om Bings analytics-tjenester webstedet Bing Ads ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 ). Du kan flere oplysninger om databeskyttelse hos Microsoft og Bing i Microsofts databeskyttelsesbestemmelser ( https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement ).

Remarketing-funktion eller funktionen "lignende målgrupper" fra Google Inc.

Vi bruger remarketing-funktion eller funktionen "lignende målgrupper" fra Google Inc. vores websted. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – "Google"). Denne funktion bruges til at analysere besøgendes adfærd og interesser. Funktionen har ligeledes det formål at vise webstedets besøgende interessebaserede reklamer, som en del af Googles annoncenetværk. Browseren enheden, hvormed de besøgende tilgår webstedet lagrer såkaldte cookies. Disse er små tekstfiler, der lagres din computer, og som muliggør at genkende den besøgende, når vedkommende besøger et websted, der tilhører Googles annoncenetværk. Derefter kan målrettede annoncer vises for den besøgende disse sider. Disse vedrører indhold, som den besøgende tidligere har haft adgang til et websted, der bruger funktionen Google-remarketing. Ifølge egne oplysninger indsamler Google ikke personoplysninger under denne procedure.

Såfremt du ikke ønsker at gøre brug af funktionen Google-remarketing, kan du altid deaktivere den. Med henblik derpå skal du foretage de relevante indstillinger https://www.google.com/settings/ads.

Du kan også permanent deaktivere brugen af ​​cookies fra Google ved at følge nedenstående link samt downloade og installere det plug-in, der findes der: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Derudover kan du deaktivere brugen af ​​cookies fra tredjepartsudbydere ved at til deaktiveringssiden for netværks reklameinitiativer (Network Advertising Initiative) https://www.networkadvertising.org/choices/ og gennemføre de detaljerede oplysninger om fravalg, der er nævnt der.

Du kan flere oplysninger om Google Remarketing og Googles databeskyttelseserklæring : https://www.google.com/privacy/ads/

AWIN

Vi tilbyder et partnerprogram hos det tilknyttede netværk AWIN. Dette program tildeler provision til partneresåkaldte udgivere eller tilknyttede virksomheder – der genererer ordrer til os. Som en del af disse marketingaktiviteter i tilknyttede virksomheder lagres cookies brugeres slutenheder. Disse cookies bruges udelukkende til at dokumentere disse ordrer, dvs. en korrekt tildeling af det rigtige reklamemateriale og den tilsvarende fakturering inden for AWIN-netværket. Personoplysninger indsamles, behandles eller bruges ikke her.

En cookie gemmer kun oplysninger om, hvornår en slutenheds bruger klikkede et bestemt annoncemedie. En individuel talsekvens gemmes i den sporingscookie, der er lagret, men kan ikke tildeles den enkelte bruger. Den muliggør kun dokumentation af VALMANO-partnerprogrammet, den respektive udgiver og tidspunktet for klikket. Der indsamles ligeledes oplysninger om slutenheden, hvorfra en transaktion udføres, såsom operativsystemet og den anvendte browser.

Hvis du ikke ønsker, at der lagres cookies i din browser, skal du ændre indstillingen i din browsersoftware. Du kan flere oplysninger og AWINs databeskyttelseserklæring : https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy

Hotjar

Vi bruger Hotjar til bedre at forstå vores brugeres behov og til at optimere vores tilbud dette websted. Ved hjælp af Hotjar's teknologi får vi en bedre forståelse af vores brugeres oplevelser (f.eks. hvor længe en bruger browser hvilke sider, hvilke links de klikker , hvad de kan lide og ikke kan lide osv.), og det hjælper os med at tilbyde vores brugere varer, med udgangspunkt i deres feedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle oplysninger om vores brugeres adfærd og om deres slutenheder (især enhedens IP-adresse (registreres og lagres kun i anonymiseret form), skærmstørrelse, enhedstype (Unique Device Identifiers), oplysninger om den anvendte browser, placering (kun land) og foretrukket sprog i forbindelse med visning af vores websted). Hotjar lagrer disse oplysninger i en pseudonymiseret brugerprofil. Hverken​​Hotjar eller vi bruger oplysningerne til at identificere individuelle brugere, og de sammenføres heller ikke med andre data om individuelle brugere. Du kan flere oplysninger i Hotjars fortrolighedspolitik: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

AB Tasty

Vi anvender webanalysetjenesten AB Tasty fra virksomheden AB TASTY SAS, 17-19 Rue Michel-le-Comte 75003, Paris ("AB Tasty") til at udføre A-/B- og multivariate tests med henblik løbende at forbedre vores onlinetilbud. I den forbindelse indsamler AB Tasty statistiske oplysninger om besøgendes adgang. For disse oplysningers vedkommende drejer det sig om brugsdata (den anvendte browser, antal viste sider, antal besøg, rækkefølge af besøgene, besøgets varighed, interaktive handlinger såsom opfyldning/tømning af en indkøbskurv, registrering af brugen af ​​individuelle websteder (undtagen ved betaling og i forbindelse med tilmeldingsproceduren) osv.), som registreres anonymt og vurderes et statistisk grundlag. Det er ikke noget tidspunkt muligt at identificere en bestemt person eller et enkeltstående køb. Derudover bruger AB Tasty din IP-adresse til at foretage en geolokalisering (regionale oplysninger om din placering). Efter geolokalisering, som sker straks i forbindelse med dit besøg siden, slettes din IP-adresse øjeblikkeligt.

Der udarbejdes en personaliseret profil for dine besøg for at vise indhold, der passer til dine interesser. Denne profil er krypteret og muliggør ikke at identificere dig som person. Med henblik på lagring og genkendelse af besøgende på webstedet, bliver der lagret cookies. Disse har en maksimal funktionel varighed på 13 måneder og slettes derefter automatisk.

Google ReCAPTCHA

På vores websted gør vi brug af "Google ReCAPTCHA" ("ReCAPTCHA"). Udbyderen af ReCPATCHA er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

ReCAPTCHA er beregnet til at kontrollere, om indtastning af data vores websted (f.eks. i en kontaktformular) bliver udført af et menneske eller af et automatiseret program. For at udføre denne kontrol analyserer ReCAPTCHA den besøgendes adfærd webstedet, hvilket er baseret forskellige karakteristika. Denne analyse starter automatisk det tidspunkt, hvor den besøgende tilgår webstedet. I forbindelse med analysen evaluerer ReCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, hvor lang tid den besøgende bruger webstedet eller bevægelser med musen, der er foretaget af brugeren). De data, der indsamles under analysen, videresendes til Google. ReCAPTCHA-analyserne kører udelukkende i baggrunden. Besøgende webstedet bliver ikke specifikt informeret om, at der foregår en analyse.

Oplysningerne behandles grundlag af vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 litra f i GDPR. Vi har en legitim interesse i at beskytte vores onlinetilbud mod misbrug begået af automatisk spionage og mod SPAM.

Du kan finde flere oplysninger om Google ReCAPTCHA og Googles databeskyttelseserklæring her: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ og her https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

5. Sociale medier

Brug af Facebook-plug-ins og knappen "f"

Dette websted anvender plug-ins fra det sociale netværk www.facebook.com, der drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Hvis du indlæser et websted vores websted, der har et sådant plug-in, aktiveres plug-in'et først, når du har klikket knappen "Aktiver Facebook". Det er først dette tidspunkt, at der er oprettet forbindelse til Facebook-serverne. Plug-in'et vises nu webstedet efter meddelelse til din browser (ved at klikke den aktiverede knap "f"). Dette giver Facebook-serveren besked , hvilket af vores websteder du har besøgt. Såfremt du allerede er logget ind som medlem af Facebook, henfører Facebook disse oplysninger til din personlige Facebook-brugerkonto. Når du bruger plug-in-funktionerne (f.eks. ved at klikke knappen "Synes godt om", opslå en kommentar), henføres disse oplysninger også din Facebook-konto. Dette kan kun undgås ved at logge ud, før du bruger plug-in'et. Du kan til enhver tid deaktivere funktionen ved at klikke knappen "Deaktiver Facebook".

For at flere oplysninger om indsamling og brug af data fra Facebook samt dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv, skal du se Facebooks databeskyttelsesoplysninger https://www.facebook.com/policy.php.

Brug af Pinterests plug-ins

Dette websted bruger plug-ins fra det sociale netværk Pinterest, der drives af Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, USA ("Pinterest"). Vi bruger knappen "P" vores websted.

Hvis du åbner et websted via vores websted, der indeholder et sådant plug-in, oprettes der kun en forbindelse mellem din computer og Pinterest-serverne, hvis du har aktiveret dette plug-in. Dette sker ved at klikke knappen "Aktiver Pinterest". Plug-in'et vises webstedet via en meddelelse til din browser. Både din IP-adresse og oplysningerne om hvilke af vores websteder, du har besøgt, overføres til Pinterest-serveren i USA. Hvis du er medlem af Pinterest og også er logget ind Pinterest, mens du bruger plug-in'et, knyttes de indsamlede oplysninger fra dit webstedsbesøg til din Pinterest-konto, og andre brugere gøres opmærksom herpå. I tilfælde af  mulige interaktioner, med de forskellige Pinterest-plug-ins, indsamles og overføres de pågældende oplysninger om dig til Pinterest og lagres der. Du kan til enhver tid deaktivere funktionen ved at klikke knappen "Deaktiver Pinterest".

Du kan flere oplysninger om Pinterests indsamling og brug af data https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Brug af Instagrams plug-ins

vores websted bruger vi såkaldte sociale plug-ins (“plug-ins”) fra Instagram, som drives af Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). Plug-ins er markeret med et Instagram-logo, f.eks. i form af et "Instagram-kamera".

Når du indlæser en side vores websted, der indeholder et sådant plug-in, opretter din browser en direkte forbindelse til Instagram-serverne. Indholdet af plug-in'et overføres direkte fra Instagram til din browser og integreres siden. Selvom du ikke har en Instagram-profil eller aktuelt ikke er logget Instagram, modtager Instagram oplysninger om, at din browser har indlæst den pågældende side vores websted via denne integration. Disse oplysninger (inklusive din IP-adresse) sendes direkte fra din browser til en Instagram-server i USA og lagres der.

Instagram er i stand til straks at henføre dit besøg vores websted til din Instagram-konto, såfremt du er logget ind Instagram Hvis du har interaktioner med plug-ins, f.eks. ved tryk knappen "Instagram", overføres disse oplysninger også direkte til en Instagram-server og lagres der. Oplysningerne offentliggøres også din Instagram-konto og vil der være tilgængelige for dine kontakter.

Dataindsamlingens formål og omfang samt den videre behandling og brug af dataene fra Instagram, dine tilhørende rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dine personoplysninger kan du flere oplysninger om ved at læse Instagrams databeskyttelsesoplysninger: https://help.instagram.com/155833707900388/

Hvis du ikke ønsker, at Instagram direkte knytter dataene, der er indsamlet via vores websted, til din Instagram-konto, skal du logge ud af Instagram, før du besøger vores websted. Du kan også helt forhindre, at Instagrams plug-ins indlæses sammen med tilføjelsesprogrammer til din browser. Dette kan f.eks. finde sted ved hjælp af script-blokeringen "NoScript" (https://noscript.net/).

6. Plug-ins og værktøjer

Google Maps

Dette websted bruger korttjenesten Google Maps via en grænseflade til anvendelsesprogrammering (API). Udbyderen er Google Inc. Det er nødvendigt at gemme din IP-adresse for at du kan bruge funktionerne i Google Maps. Disse oplysninger overføres som regel til en Google-server i USA og lagres der. Udbyderen af ​​dette websted har ingen indflydelse denne dataoverførsel.

Vi bruger Google Maps til at gøre det lettere for dig at finde de steder, vi har angivet webstedet, f.eks. vores butikker.

Du kan flere oplysninger om håndtering af brugerdata i Googles fortrolighedspolitik: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Integration af Trusted Shops Trustbadge

For at vores kvalitetsmærke Trusted Shops og eventuelle indsamlede anmeldelser vises, samt at Trusted Shops-produkter kan tilbydes købere, efter at der er afgivet en ordre, er Trusted Shops Trustbadge integreret dette websted Dette har til formål at beskytte vores overvejende legitime interesser i at levere den optimale markedsføring af vores tilbud i henhold til art. 6 afs. 1 S., 1 f) i GDPR. Trustbadge og de tjenester, der annonceres dermed, tilbydes af Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

Når Trustbadge indlæses, gemmer webserveren automatisk en såkaldt server-logfil, som f.eks. indeholder din IP-adresse, datoen og klokkeslættet for indlæsningen, mængden af ​​data, der overføres, og den anmodende udbyder (adgangsdata), og dokumenterer opkaldet. Disse adgangsdata evalueres ikke og overskrives automatisk senest syv dage efter afslutningen af ​​dit besøg webstedet.

Yderligere personoplysninger overføres kun til Trusted Shops, såfremt du har afgivet dit samtykke dertil, har besluttet at bruge Trusted Shops-produkter efter at have gennemført en ordre eller allerede har tilmeldt dig til brug. I dette tilfælde gælder den kontraktlige aftale, er er indgået mellem dig og Trusted Shops.

7. Retlig meddelelse

Valmano GmbH kontrollerer og opdaterer konstant oplysningerne virksomhedens websted. trods af vores indsats kan dataene have ændret sig i mellemtiden. Ansvar eller garanti for at de leverede oplysninger er aktuelle, korrekte og fuldstændige kan derfor ikke påtages. Det samme gør sig gældende for alle andre websteder, der henvises til via hyperlinks.

Valmano GmbH er ikke ansvarlig for indholdet websteder, der kan tilgås via et sådant link. Vi distancerer  os udtrykkeligt fra indhold af enhver art de sider, vi linker til. Vi præciserer udtrykkeligt, at vi ikke har indflydelse design af og indhold siderne uden for vores domæne og derfor ikke er ansvarlige for deres vedligeholdelse.

Endvidere forbeholder Valmano GmbH sig ret til at ændre eller supplere de angivne oplysninger. Indholdet og strukturen webstedet Valmano GmbH er beskyttet af ophavsret. Gengivelse af oplysninger eller data, især brug af tekster, dele af tekster eller billeder, kræver forudgående samtykke fra Valmano GmbH.