Valmanos databeskyttelseserklæring

Udgave 07/23

 

1.            GENERELLE OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE

2.            DATAINDSAMLING PÅ VORES WEBSIDE

3.            TILMELDING TIL NYHEDSBREV, PRODUKTANBEFALINGER OG PRODUKTANMELDELSER VIA E-MAIL

4.            WEBANALYSEVÆRKTØJER OG REKLAME

5.            SOCIALE NETVÆRK

6.            PLUG-INS OG VÆRKTØJER

7.            RETSLIGE OPLYSNINGER

1. Generelle oplysninger om databeskyttelse

Retsgrundlag

Vores kunders tillid har afgørende betydning for osFor os betyder dette også at beskytte dit privatliv og opbevare dine data  en sikker mådeHvilke data vi indsamlerhvor mange og hvorforforklarer vi dig i denne databeskyttelseserklæring. Du har desuden ret til at vide, hvad vi bruger disse data tilRetsgrundlaget for databeskyttelsen finder du i forordningen om databeskyttelse (GDPR), i den tyske databeskyttelseslov (BDSG) og telemedieloven (TMG).

Du undrer dig måske overhvad begrebet "personoplysninger" i det hele taget dækker overDet er oplysningersom kan henføres til en konkret personDet kan for eksempel være følgende elementer:

·        Navn

·        E-mailadresse

·        Telefonnummer

·        Interesser

·        Hobbyer

·        Medlemskaber

·        besøgte websider osv.

Valmano GmbH behandler sådanne datanår det er juridisk lovligtRetsgrundlaget for dette er art. 6 i GDPR. Dette forudsætter til gengæld, at den berørte person enten har givet sit samtykke til behandling af sine personoplysninger (dette kan gælde for et eller flere bestemte formål), som er nødvendige for at gennemføre en aftale eller for at gennemføre tiltag inden indgåelse af aftalen eller for at varetage tredjeparts berettigede interesseFørst og fremmest skal den pågældende persons interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed varetages i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger.

Oplysningernes oprindelse

Hvor har vi dine oplysninger fraDet er normalt ganske enkelt: Du har delt dem med osMåske udfylder du en kontaktformular i forbindelse med gennemførelse af et købGrundlæggende står det dig frit forom du vil indtaste personlige eller forretningsmæssige oplysninger (e-mailadressernavneadresser vores webside. Andre rent tekniske data indsamler vores it-systemer automatisk snart du åbner vores webside. Her drejer det sig f.eksom tidspunktet for indlæsning af siden eller den anvendte internetbrowser.

Formål med databehandlingen

Vi vil gerne forbedre vores service til digDerfor behandler vi ikke kun dine data til at gennemføre et konkret køb hos ValmanoVi bruger også dine data til via e-mail at informere dig om lignende produkter fra vores sortimentVed hjælp af dine indtastninger vil vi også gerne analysere din brugeradfærd. Kun  denne måde kan vi gøre vores webside optimal for dig og forbedre den løbende.

Datalagringens varighed

Valmano GmbH lagrer kun oplysningerne i en bestemt periode. Har du bestilt noget hos os gælder lagringsfristerne i henhold til skatteog købeloven:Data i forbindelse med aftalen og de tilhørende adresser skal vi gemme i 10 år i henhold til loven. De oplysninger om digsom vi har gemt til marketingformålsletter vi efter din anmodninghvis du tilbagekalder dit samtykke til lagring eller formålet med datalagringen bortfalderAnsøgningsdata opbevarer vi i ansøgningsprocessens varighed og sletter dem efterfølgendehvilket som regel sker efter maksimalt 6 måneder.

Dine databeskyttelsesrettigheder

Juridisk har du til enhver tid ret til at bestemme over dine data. Detaljeret betyder det:

·        Du kan forlange oplysninger om dine data.

·        Du kan  dine data berigtiget og slettet.

·        Du kan begrænse behandlingen af og muligheden for at overføre dine data.

·        Du kan modsætte dig lagring og anvendelse af dine data.

·        Hvis du har givet et juridisk samtykke til databeskyttelse kan du tilbagekalde dette.

·        Og du kan klage til de relevante tilsynsmyndigheder.

Hvad betyder det mere detaljeret?

Ret til information

Du vil gerne vide, om vi behandler dine personoplysninger og hvilkedet drejer sig omVi skal gratis give dig oplysninger om detteog det gør vi naturligvis gerne. Du kan også  en kopi af disse oplysningerDerudover kan du  følgende oplysninger:

1.                Behandlingsformålet

2.                De kategorier af personoplysningersom behandles

3.                De modtagere eller modtagerkategoriersom personoplysningerne er overført eller bliver overført til Det gælder først og fremmest modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

4.                Hvis muligt, den planlagte varighed for lagring af personoplysningerne Hvis det ikke er muligtmeddeler vi dig de kriteriersom varigheden beror 

5.                Hvis personoplysningerne ikke er indhentet hos diginformerer vi dig om datakildenhvis den er til rådighed.

6.                Tilstedeværelsen af en automatisk problemløsning inklusive profilering jævnfør art. 22 afs. 1 og 4 i GDPR og – i det mindste i disse tilfælde – forståelige oplysninger om den involverede logik samt rækkevidden og tilstræbte konsekvenser af en sådan behandling for dig.

Hvis personoplysninger overføres til tredjelandkan du forlange garantier i henhold til art. 46 i GDPR.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at forlange, at vi retter dine personoplysningerhvis de ikke er korrekte. Alt efter formålet med behandlingen kan du kræve, at vi kompletterer dine personoplysningerogså via en supplerende erklæring.

Ret til sletning ("retten til at blive glemt")

Art. 17 afs. 1 i GDPR giver dig ret til at forlange, at vi øjeblikkeligt sletter dine personoplysningerfølgende tilfælde har vi pligt til at efterkomme dette:

1.                Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til det formålhvortil de er indsamlet eller  anden måde er blevet bearbejdet

2.                Du tilbagekalder dit samtykke til bearbejdning i henhold til art. 6 afs. 1 S., 1 a) i GDPR eller art. 9 afs. 2 a) i GDPR, og der mangler et andet retsgrundlag for behandlingen.

3.                Du modsætter dig behandlingen i henhold til art. 21 afs. 1 i GDPR, og der er ingen berettigede årsager til behandlingeneller du modsætter dig behandlingen i henhold til art. 21 afs. 2 i GDPR.

4.                Personoplysningerne blev uretmæssigt behandlet.

5.                Sletningen af personoplysninger opfylder en retlig forpligtelse efter EU-lovgivningen eller lovgivning i en medlemsstatsom vi er underlagt.

6.                Personoplysningerne blev indhentet i forbindelse med tilbud om tjenester fra informationsvirksomheden i henhold til art. 8 afs. 1 i GDPR.

Men hvad sker der, når vi har offentliggjort personoplysninger og i henhold til art.  17 afs. 1 i GDPR er forpligtet til at slette dem? I dette tilfælde informerer vi den databehandlingsansvarligesom behandler personoplysningerneom at du har forlangt sletning af alle links til disse personoplysninger eller kopier eller replika af disse personoplysninger. Til dette vælger vi dertil egnede tiltag også af teknisk karakter – under hensyntagen til tilgængelige teknologier og rimelige implementeringsudgifter.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at forlange, at vi begrænser behandlingenhvis én af følgende forudsætninger er til stede:

1.                Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af dig, men med en fristsom giver os mulighed for at undersøge personoplysningernes rigtighed

2.                Behandlingen er uretmæssigog du afslår sletning af personoplysningerne I stedet forlanger du en begrænsning af anvendelsen af personoplysningerne

3.                Vi har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingsformålmen du har stadig brug for oplysningerne til at udøveforsvare eller gøre retskrav gældende

4.                Du har modsat dig behandling i henhold til art. 21 afs. 1 i GDPR,  længe det ikke er fastslåetom vores virksomheds legitime årsager vejer tungere end dine.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at  de personoplysningersom du har stillet til rådighed for osudleveret i et struktureretalmindeligt og maskinlæsbart format. Desuden har du ret til at overføre disse data til en anden ansvarliguden at vi forhindrer dig i det. Forudsætningen er, at

1.                behandlingen hviler  et samtykke i henhold til art. 6 afs. 1 S., 1 a) i GDPR eller art. 9 afs. 2 a) i GDPR eller en aftale i henhold til art. 6 afs. 1 S., 1 b) i GDPR og

2.                behandling ved hjælp af automatiske processer.

Ved udøvelse af din ret til dataportabilitet i henhold til art. 20 afs. 1 i GDPR kan du opnå, at vi overfører personoplysningerne direkte til en anden ansvarlighvis det er teknisk muligt.

Tilbagekaldelsesret

Du kan af personlige årsager tilbagekalde retten til behandling af dine personoplysningerhvilket kan ske  grundlag af art. 6 afs. 1 S. eller f) i GDPR. Dette gælder også for en profileringsom tager sit udgangspunkt i  denne bestemmelse behandler vi ikke længere personoplysningerne. Der er kun to undtagelsestilfælde:

1.      Vi kan påvise tvingende og berettigede årsager til behandlingsom vejer tungere end dine interesserrettigheder og frihed

2.      Behandlingen har til formål at udøveforsvare eller gøre retskrav gældende

Hvis vi behandler personoplysninger til direkte reklame kan du til enhver tid modsætte dig detteDet gælder også for den tilhørende profilering.

Du kan også modsætte dighvis databehandlingen sker til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til art. 89 afs. 1 i GDPR. Også her er der en undtagelseHvis behandlingen er i offentlighedens interesse.

Ret til tilbagekaldelse af et retligt samtykke til datebeskyttelse

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke til behandling af personoplysningerDatabehandlingen er lovlig indtil tilbagekaldelsestidspunktet.

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er ulovligskal du henvende dig til den relevante tilsynsmyndighed. Du skal henvende dig til tilsynsmyndighederne i det landhvor du boreller til myndighederne i den tyske delstathvor Valmano har sit hovedsædeDet er i nordrhein-westfalen.

Informationsproces

Du vil gerne vide, hvilke data Valmano GmbH har gemt om din person og hvilke oplysninger, der er blevet overført og til hvemDet vil Valmano GmbH gerne fortælle digBed om en gratis såkaldt selvangivelseDet skal dog bemærkes, at databeskyttelseslovgivningen forbyder Valmano GmbH i at udlevere oplysninger over telefonenDette skyldes, at det over telefonen ikke er muligt at foretage en entydig identifikation afhvem du er. Med henblik  at undgå misbrug fra tredjepart kræver Valmano GmbH følgende oplysninger fra digEfternavn (evt. fødenavn), fornavn(e), fødselsdatonuværende adresse (gadehusnummerpostnummer og by).

Kontaktoplysninger

Alle rettigheder i henhold til artikel 15 til 18 i GDPR kan gøres gældende over for Valmano GmbH  følgende adresse:

Valmano GmbH

Datenschutz

Kabeler Straße 4

58099 Hagen

E-maildatenschutz@Valmano.de

Valmano GmbHs databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes  ovenstående adresse og e-mail.

2. Dataindsamling  vores websted

Datasikkerhed

Dine ordrerpersonoplysninger såsom dit navndin adresse eller oplysningerne  dit kreditkort er beskyttet af moderne sikkerhedssystemerVed hjælp af Secure Socket Layer (SSL) finder overførslen af ​​disse data sted i krypteret tilstandDe fleste internetbrowsere understøtter denne sikkerhedsstandardDet bevirker, at dataene ikke er læsbare for udenforståendeFor at beskytte dine personoplysninger har vores websted www.Valmano.de truffet alle nødvendige forholdsregler. Du kan aktivt støtte os ved

                  aldrig at videregive din adgangskode og

                  anvende en browser, der understøtter SSL-krypteringnår vi tilbyder dig dette (f.eksunder ordreproceduren).

 

fællesskab kan vi sikre, at dit online køb gennemføres virkelig sikkert.

Vi videregiver aldrig dine data til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke. De eneste undtagelser derfra er vores servicepartneresom vi er nødt til at inddrage for at håndtere de kontraktmæssige forpligtelsersåsom levering og betalinger. De strenge krav, der er fastsat i den føderale lov om beskyttelse af privatlivets fred overholder vi selvfølgelig også i disse tilfældeDerudover overfører vi i et vist omfang kun de mest nødvendige data.

 

Personalisering og profilering  tværs af alle kontaktpunkter

Forudsat at vores kunder gerne vil modtage ensartet og optimal rådgivning  tværs af alle kontaktpunktersammenfører vi dine data fra disse kontaktpunkterDisse punkter omfatter webstedet med kontaktformularernotaterkøb samt nyhedsbrevetVores virtuelle, digitale rådgiver ved f.ekshvornår du har foretaget et købhvilke smykker du foretrækkerog hvad du måske ikke bryder dig omI den forbindelse er det åbenlyst, at vi ikke deler disse oplysninger med tredjeparterHvis du ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod detteindsamles dataene i første omgang af legitim interesse  en teknisk pseudonymiseret måde (f.ekskender vi ikke dit navn) i henhold til artikel 6 afs. 1 f) i GDPR. Hvis du giver os dit navn og andre data  et af kontaktpunkternevil vi personliggøre din eksisterende profilDette sker kunsåfremt du afgiver dit udtrykkelige samtykke (artikel 6 afs. 1 a) i GDPR). Det er den eneste mådehvorpå vi er i stand til effektivt at understøtte dig  tværs af alle kanaler.

Nærmere oplysninger om de indsamlede data og det afvigende retsgrundlag i enkeltsager kan findes  følgende kontaktpunkter.

 

Besøg  Valmanos websted

Når du besøger vores webstedsendes

                  IP-adressen fra den anmodende enhed med internetadgang,

                  adgangens dato og klokkeslæt,

                  den indlæste fils navn og webadresse,

                  webstedet/applikationenhvorfra adgangen blev foretaget (henvisnings-URL),

                  fra browseren, du bruger oghvis det er relevant, operativsystemet  din computer med internetadgang samt navnet  dine Access-Providers

automatisk til serveren  vores websted uden handling fra din side. En såkaldt logfil gemmer disse oplysninger i en begrænset periode til følgende formål:

                  For at sikre en stabil forbindelse,

                  nem brug af vores websted/applikation,

                  og til at evaluere systemsikkerhed og stabilitet.

 

Såfremt du har afgivet samtykke til den såkaldte geolokalisering i din browser eller i operativsystemet eller i andre indstillinger  din enhedanvender vi denne funktion denne måde kan vi tilbyde dig individuelle tjenester, der er relateret til din nuværende placeringDette kan f.eksvære placeringen af ​​den nærmeste butikVi behandler udelukkende dine placeringsdata til dette formålRetsgrundlaget for behandling af IP-adressen er baseret  artikel 6 afs. 1 f) i GDPR. Vores legitime interesse ligger i formålene med databehandling, der er benævnt ovenforHvis præsentationen udarbejdes med henblik  en kontrakt, er retsgrundlaget for databehandling artikel 6 afs. 1 b) i GDPR.

Brug af cookies og deaktivering af disse

Vi bruger såkaldte cookies til at gøre besøget  vores websted attraktivt for brugeren og for at gøre visse funktioner anvendelige. Cookies er små tekstfiler, der lagres  din enhedUdvalget af de cookies, der ikke er påkrævetgemmes hos brugeren ved hjælp af en cookie (christtrckoptin). Afhængigt af indstillingen i browseren forhindrer denne cookie de (unødvendige) cookies, som webstedet anvenderi at sende data. Sikkerhedsforanstaltninger i browserne forbyder adgang til cookies fra andre websteder. Dette gør sig ligeledes gældende for webstederhvis cookies blev genindlæst af plugins/scripts. I denne henseende har et websted ingen tekniske muligheder for at slette disse cookies. Brugeren skal  egen hånd håndtere cookies i sin browser. Men da de førnævnte scripts ikke indlæses når cookies er fravalgtdeaktiveres webstedets adgang til browserens cookies ogsåDerfor indlæses og overføres ingen data, uden samtykke.

De cookies, der ikke er nødvendigesørger  den ene side for nemmere surfing og indsamling af brugsstatistikker og anvendes  den anden side til markedsundersøgelsesog reklameformålDerudover bruger vi cookies som en del af websporingVi bruger dem som grundlag for personligt tilpasset indholdforudsat du er logget ind med brugerkontoen, er tilmeldt nyhedsbrevet eller kundeprogrammetNogle af de cookies, vi bruger (såkaldte session cookies) slettes snart du lukker din browser. Andre cookies (permanente cookies) forbliver  din enhed og muliggør det for os eller vores partnerfirmaer at genkende din browser, næste gang du besøgerBrugeren skal  egen hånd foretage sletning af disse. Du kan enten indstille din browser den kan modtage vores cookies eller bruge vores websted uden cookies-funktionalitetHvis din browser ikke accepterer cookieskan vi ikke vise indhold, der er skræddersyet til digHvis VALMANO i forbindelse med brugen af ​​cookies og cookie-lignende teknologier til levering af dette websted behandler personoplysningersker dette  grundlag af artikel 6 afs. 1 f) i GDPR. Ønsket om at kunne tilbyde vores websted  en behovsbaseret og sikker måde udgør vores legitime interesse.

Hvis du får adgang til vores websted via en partners websted ved hjælp af et link, der er en del af partnerprogrammetsætter vi en cookie til fakturering med denne partner. Den tillader ikke, at dine personoplysninger dermed kan identificeres.

 denne side kan du til enhver tid ændre eller tilbagekalde dine nuværende indstillinger for cookiesFor at gøre dette skal du klikke  følgende link: Juster cookie-indstillinger

Gæsteordre og personlig kundekonto

For at kunne gennemføre et salg har vi brug for titelforog efternavnadresse og en e-mailadresse fra digDatabehandlingen finder sted  grundlag af artikel 6 afs. 1 b) i GDPR. Personoplysningerne fra formularen behandler vi udelukkende for at håndtere salgskontraktenVi giver dig også mulighed for at oprette en personlig kundekontoMed en personlig konto kan ordresprocessen gennemføres hurtigerenæste gang du afgiver en ordre. Med henblik derpå skal du indtaste dine personoplysninger via en formularDe overføres derefter til os og lagres, men videregives ikke  noget tidspunkt til tredjemand. Med udgangspunkt i brugen af ​​vores websted vil du endvidere modtage personliggjort annonceringforudsat at du er logget ind med brugerkontoen, er tilmeldt nyhedsbrevet eller kundeprogrammetDatabehandlingen finder sted  grundlag af artikel 6 afs. 1 a) i GDPR (samtykke). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit allerede afgivne samtykke. I tilfælde af tilbagekaldelse ændres udkommet af tidligere databehandlingsprocedurer ikkeOplysninger du egenhændigt har indtastet opbevares  en specielt beskyttet serverDe beskyttes ved hjælp af kryptering mod misbrug under overførsel og behandlingVi gemmer ikke dine kreditkortoplysninger  din personlige konto.

Indsamling og behandling af data i forbindelse med brug af kontaktformularen

Vores websted anvender en formular til brug ved elektronisk kontakt. Såfremt du bruger denne kontaktformularindsamler vi kun personoplysninger i det omfang, du stiller dem til rådighed for osDermed menes enkeltstående oplysninger om personlige eller faktuelle forhold for en bestemt eller identificerbar fysisk personVi anvender kun din e-mailadresse med henblik  at behandle din anmodningDatabehandlingen finder sted  grundlag af artikel 6 afs. 1 f) i GDPR (interesseafvejning). Både os som virksomhed og du som bruger forfølger derved en tilsvarende (legitim) interesseVores målsætning er at besvare dine henvendelserløse eventuelle opståede problemerog dermed bevare og gøre mest muligt for at du føler dig tilfreds som kunde eller bruger af vores websted.

Betalingsmetoder

PayPal

 vores websted kan du betale via PayPal. Udbyderen af betalingstjenesten er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Såfremt du vælger at benytte dig af denne mulighedoverføres de af dig indtastede betalingsdata til PayPal. Grundlaget herfor er artikel 6 afs. 1 a) i GDPR (samtykkeog artikel 6 afs. 1 b) i GDPR (behandling med henblik  at opfylde en kontrakt). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykkeUdkommet fra tidligere anvendte databehandlingsprocedurer vil stadig være gældende.

Computop

forbindelse med betaling via PayPal, Amazon Pay, iDeal eller kreditkort anvender vi en såkaldt betalingstjenesteudbyder til at håndtere betalingen for ordrerDenne betalingstjenesteudbyder behandler ligeledes dine betalingsdataVi behandler ikke nogen former for betalingsoplysningersåsom konto- eller kreditkortoplysninger, i vores egne systemerBetalingstjenesteudbyderen er Computop Wirschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, D-96050 Bamberg (i det efterfølgende benævnt "Computop"). Computop er certificeret i henhold til kreditkortselskabernes "Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard".

Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling med Computop i henhold til artikel 28 i GDPR. Overførslen af ​​dine data til Computop sker  grundlag af artikel 6 afs. 1, lit. a) i GDPR (samtykkeog artikel 6 afs. 1 lit. b) i GDPR (behandling med henblik  at opfylde en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til databehandlingEn tilbagekaldelse påvirker ikke udkommet af ​​tidligere databehandlingsprocedurer.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos Computop  https://de.computop.com/datenschutz/

Amazon Pay

Med funktionen Betal via Amazon giver vi dig mulighed for at bruge dine kundedata, der er gemt hos Amazon, til dine online køb i vores butik uden at give adgang til dine betalingsoplysningerHvis du allerede har en kundekonto hos Amazon.de, kan du betale med det samme ved hjælp af den betalingsmetode, der er gemt der – enten med direkte debitering eller med kreditkort. Du skal klikke  knappen "Betal via Amazon" i indkøbskurven og logge ind  din Amazon-konto for at kunne foretage betalingen  denne mådeVælg derefter den rigtige leveringsadresse og betalingsmetode fra de mulighedersom du har angivetog afgiv ordren. Amazon Pay videregiver ikke de betalingsoplysninger, der er gemt  din kundekonto hos Amazon.de, til osog du behøver ikke at indtaste dem, når du afgiver en ordre. Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med betaling via Amazon. Omkostninger. Du kan  flere oplysninger og  vist din ordreoversigt til betaling via Amazon  https://pay.amazon.de/. Ved betaling via Amazon Pay kontrolleres alle personoplysninger, der videregives til Amazon Pay eller indsamles af Amazon Pay, primært af Amazon Pays s.c.a. (den "ansvarlige") og sekundært af Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL og Amazon Media EU SARL, alle tre med forretningssted  5, Rue Plaetis L 2338, Luxembourg. Ved at bruge Amazon Pay accepterer du Amazon Pays privatlivspolitikhttps://pay.amazon.com/de/help/201751600

Trustly

 vores websted kan du betale via Trustly. Betalingstjenesteudbyderen er Trustly Group AB (Trustly, Group AB, Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm, SVERIGE). Hvis du bruger denne mulighed, vil de betalingsdata, du indtaster, blive overført til Trustly. Dette er baseret på artikel 6.1a i GDPR (samtykke) og artikel 6.1b, i GDPR (behandling med henblik på opfyldelse af en kontrakt). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tidligere databehandlinger er dog fortsat effektive.

Ansøgninger og ansøgningsprocedurer

Vi indsamler og behandler ansøgeres personoplysninger med det formål at håndtere ansøgningsprocedurenRetsgrundlaget for behandlingen er artikel 6 afs. 1 litra b) i GDPR (indledning eller gennemførelse af en kontrakt) samt § 26 stk. 1 S. 1 i GDPR vedrørende afgørelsen om etablering af et ansættelsesforholdBehandlingen kan også ske elektroniskDette er især tilfældetsåfremt en ansøger sender os de relevante ansøgningsdokumenter elektroniskf.eks. via e-mail eller ved hjælp af en webformular  webstedetHvis en ansøger bliver ansatlagres de overførte data med henblik  behandling af ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovbestemmelserneHvis ansøgeren ikke tilbydes ansættelseslettes ansøgningsdokumenterne automatisk seks måneder efter afslagetforudsat at sletning ikke er i modstrid med andre legitime interesser for den person, der er ansvarlig for behandlingen. En anden legitim interesse i denne forstand er f.eksbevisbyrde i sager i henhold til Ligebehandlingsloven.

Interessebaseret reklame

princippet kan du bruge VALMANO-webstedet anonymthvilket er ensbetydende med, at du ikke modtager nogen former for produktanbefalinger, der er tilpasset digHvis du logger ind med din brugerkonto, er tilmeldt nyhedsbrevet eller kundeprogrammet og har givet os dit samtykkebehandler vi dine personoplysninger til anbefaling af funktionerprodukter og tjenester, der kan have din interesse. I forbindelse med interessebaseret reklame bruger vi hovedsageligt oplysninger fra din anvendelse og interaktion med VALMANO-webstedet. Cookies, pixels og andre teknologier bruges til at  et indblik i, hvor effektiv ​​interessebaseret reklame er. Vi måler f.eks., hvilke annoncer der klikkes  eller ses for at kunne tilbyde dig endnu flere nyttige og relevante reklamerVi lagrer kun de indsamlede oplysninger længe det er nødvendigt af reklamemæssige hensyn og i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af oplysningerne. Du kan  flere oplysninger om brugerkontoen og cookies i vores databeskyttelseserklæring.

3. Tilmelding til nyhedsbrevproduktanbefalinger og produktanmeldelser via e-mail

Brug af data fra e-mailadressen til afsendelse af nyhedsbreve

Vi anvender udelukkende din e-mailadresse til vores egne reklameformålherunder tilsendelse af nyhedsbrevetDette finder sted sideløbende med behandling af kontrakten. Databehandlingen finder sted  grundlag af artikel 6 afs. 1 a) i GDPR (samtykke). Samtykkeerklæringen, der skal afgives af dig, har følgende ordlyd: "Tilmeld nu". Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne brug af din e-mailadresseFor at udøve denne indsigelse skal du enten sende en besked til kontaktmuligheden, der er beskrevet under "Kontaktoplysningereller bruge linket i den e-mail, der indeholder reklamen. Du afholder kun overførselsomkostningerne i henhold til basistaksterneTidligere anvendte databehandlingsprocedurer vil stadig være aktive ved et nyt opkald til webstedet.

Brug af data til produktanbefalinger via e-mail uden tilmelding til nyhedsbrev

Hvis vi modtager din e-mailadresse i forbindelse med salg af et produkt eller en serviceforbeholder vi os ret til regelmæssigt at sende dig tilbud fra vores produktsortiment, der ligner dem, der allerede er købt via e-mail. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod en sådan brug af din e-mailadresseIndsigelsen foretages ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet under "Kontaktoplysningereller via et link i den e-mail, der indeholder reklamen. Du afholder kun overførselsomkostningerne i henhold til basistaksterne.

Brug af data til anmeldelse af produkterne

Du kan anmelde vores varer efter hvert køb af et produkt eller brug af en serviceVi har i forbindelse med behandling af anmeldelser indgået en aftale med tjenesteudbyderen Bazaarvoice Ltd. (https://www.bazaarvoice.com/), der tilsender dig en e-mail  vores vegnehvormed du kan anmelde produkterne. Du har indtastet den e-mailadresse, der blev brugt til dette, i købsprocessenProduktanmeldelserne fra vores kunder udgør en vigtig del af vores kvalitetssikringVi ønsker at  et klart indblik i vores kunders tilfredshed med produktet og købsprocessenVi foretager behandlingen af ​​data med udgangspunkt i vores legitime interesse (se artikel 47 i GDPR).

Når du har afgivet ordrenkan du til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dataDenne indsigelse skal sendes til den kontaktmulighed, der er beskrevet under "Kontaktoplysningereller via et link i anmeldelses-e-mailen, der kan anvendes til dette formål. Du kan også indsende indsigelsen direkte til Bazaarvoice. Du afholder kun overførselsomkostningerne i henhold til basistaksterne. De overførte data lagres i et år.

Hvis du indtaster en produktanmeldelse  vores webstedvideresender vi også din e-mailadresse til Bazaarvoice.

Brug af udbyderen Episerver til e-mailmarkedsføring

Vi sender Valmano-nyhedsbrevet og vores produktanbefalinger ved hjælp af softwaren Episerver Campaign til marketing via e-mail (Episerver GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin). De angivne data lagres  Episerver GmbHs servere i datacentre placeret i Tyskland og er underlagt tysk databeskyttelseslovgivningEpiserver Campaign bruger udelukkende disse oplysninger til at sende og evaluere nyhedsbrevet  vores vegneEpiserver Campaign bruger ikke dataene til sit eget følgebrev og videregiver dem ikke til tredjemand.

Når nyhedsbrevet åbnesanvendes en sporingspixel til at indsamle tekniske oplysningerf.eks. om din browser eller system, samt din IP-adresse og tidspunktet for indlæsningDesuden indsamles følgende personlige sporingsdata for at forbedre tilbuddet i nyhedsbrevet:

·        Modtageren har modtaget en e-mail.

·        Modtageren har åbnet en e-mail.

·        Modtageren har klikket  et link i en e-mail.

·        Modtageren har foretaget et køb.

 

4. Webanalyseværktøjer og reklame

4.1 Værktøjer, der anvendes  webstedet

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke til behandling af personoplysningerDatabehandlingen er lovlig indtil tilbagekaldelsestidspunktetVed at ændre dit valg kan du tilbagekalde samtykkesom du har afgivet via Consent Management Platformen (cookiebanner) med virkning for fremtiden. For at gøre dette skal du klikke  følgende link: Juster cookie-indstillinger. Du kan også til enhver tid erklære dit samtykke for tilbagekaldt ved at sende en meddelelse eller et brev til vores virksomhedFor at gøre dette skal du bruge kontaktadresserne i denne databeskyttelseserklæring.

Usercentrics

Modtageren af dine data i henhold til Art. 13. afsnit 1. litra e) i GDPR er Usercentrics GmbH. vores funktion som registerførereog som en del af ordrebehandlingen overfører vi personoplysninger (samtykkedatatil Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 München. Samtykkedata er ensbetydende med følgende data: Dato og klokkeslæt for besøget eller samtykke/afvisningoplysninger om enhedenOplysningerne behandles med henblik  at overholde juridiske forpligtelser (dokumentationspligt i henhold til Art. 7, stk. 1 i GDPR) og den tilhørende dokumentation for samtykke og dermed  grundlag af Art. 6, stk. 1 litra c) i GDPR. Local Storage anvendes til lagring af dataeneSamtykkedataene lagres i 3 årDataene lagres i EU. Yderligere oplysninger om de indsamlede data og kontaktmuligheder kan findes  https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Google Analytics

Vi bruger Google Analytics  vores websted. Dette er en webanalysetjeneste leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandi det følgende benævnt "Google".

Omfang af behandlingen

Google Analytics bruger cookies, der muliggør analyse af din brug af vores webstedOplysningerne, der indsamles af cookies om din brug af dette websted (brugsog brugerrelaterede oplysninger såsom IP-adresseplaceringtidspunkt eller hvor hyppigt du besøger vores webstedoverføres til en Google-server i USA og lagres der. Vi bruger dog Google Analytics med den såkaldte anonymiseringsfunktionMed denne funktion forkorter Google IP-adressen inden for EUs grænser eller EØS-områdetVi har foretaget yderligere tilpasninger af indstillingerne for at forhindre at analysenhvor flere data indgårkan henføres til en bestemt person. Google erklærer, at virksomheden ikke vil knytte din IP-adresse til andre dataDerudover stiller Google flere oplysninger om databeskyttelse til rådighed  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partnershvilke f.eksogså omfatter mulighederne for at forhindre brug af data. Google tilbyder derudover en såkaldt deaktiverings-tilføjelsesom kan findes  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Du kan ligeledes finde flere oplysninger om dette ved at tilgå det førnævnte link. Denne tilføjelse kan installeres  almindelige internetbrowsere og giver dig yderligere kontrol over de datasom Google indsamlernår du besøger vores webstedTilføjelsen informerer JavaScript (ga.js) om, at oplysninger om besøg  vores websted ikke skal overføres til Google Analytics. Dette forhindrer dog ikke, at oplysninger overføres til os eller til andre webanalysetjenesterdenne databeskyttelseserklæring kan du naturligvis også  oplysninger omog hvilke andre webanalysetjenester, der bruges af os.

Formål med behandling

Google vil  vegne af Valmano bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet og til at udarbejde rapporter om aktiviteter  webstedetRapporterne fra Google Analytics bruges til at analysere trafikken  vores websted og resultaterne af vores marketingkampagner.

Modtager

Modtageren af ​​data er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland i sin funktion som registeransvarligVi har indgået en kontrakt om ordrebehandling med Google til dette formål. Google LLC, der har sit hovedsæde i Californien, USA og muligvis de amerikanske myndighederkan  adgang til de data, der er lagret hos Google.

Overførsel til tredjelande

En overførsel af data til USA kan ikke udelukkes.

Lagringsperiode

Dataene, der er sendt af os og forbundet til cookiesslettes automatisk efter 26 måneder. Data for hvilke lagringsperioden er udløbet slettes automatisk én gang om måneden.

Retsgrundlag

Tjenesten Google Analytics anvendes til at analysere brugen af ​​vores webstedRetsgrundlaget er artikel 6 afs. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse tager sit udgangspunkt i analyseoptimering og rentabel drift af vores websted.

Konverteringssporing fra Google AdWords

Vi bruger online reklameprogrammet "Google AdWords" og konverteringssporing som en del af Google AdWords. Google-konverteringssporing er en analysetjeneste, der leveres af Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – "Google"). Hvis du klikker  en annonce, der er opslået af Google, lagres en cookie til konverteringssporing  din computerEfter 30 dage er disse cookies ikke længere gyldigeindeholder ingen personoplysninger og bruges derfor ikke til personlig identifikationSåfremt du besøger visse undersider  vores webstedog cookien endnu ikke er udløbetmodtager vi og Google besked , at du har klikket  annoncen og er blevet omdirigeret til denne side. Alle kunder, der kommer fra Google AdWords får lagret forskellige cookies  deres enhedDet betyder, at der ikke er mulighed for at spore cookies via AdWords-kunders websteder.

Oplysningerne, der indhentes ved hjælp af denne konverteringscookiebruges til at generere konverteringsstatistik for AdWords-kunder, der har tilvalgt konverteringssporingHerved oplyses kunderne om det samlede antal brugere, der har klikket  deres annonce og derefter blev omdirigeret til en side med et tag til konverteringssporing. De modtager dog ingen oplysningerhvormed brugerne personligt kan identificeres.

Hvis du ikke ønsker at dine aktiviteter blive sporetkan du gøre indsigelse mod denne brug ved at forhindre installation af cookiesDette gøres ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed (indstilling til deaktivering). Du vil derefter ikke blive inkluderet i statistikken for konverteringssporing. Du kan finde flere oplysninger og Googles privatlivspolitik https://policies.google.com/technologies/ads?hl=dehttps://policies.google.com/privacy?gl=de

Du kan også deaktivere personliggjort reklame i indstillingerne til reklame  Google. Vejledning dertil findes  https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=deDerudover kan du deaktivere brugen af ​​cookies fra tredjepartsudbydere ved at  til deaktiveringssiden for netværks reklameinitiativer (Network Advertising Initiative)  https://www.networkadvertising.org/choices/ og gennemføre de detaljerede oplysninger om fravalg, der er nævnt der.

Google Ads Customer Match

Vi gør brug af Google Ads Customer Match som en del af vores reklameaktiviteter  Google. Vi gør kun brug af Google Ads Customer Match i overensstemmelse med Art. 6, stk. 1 litra a) i GDPR, såfremt vi har dit samtykke. Der bliver uploadet lister med krypterede brugerdata (f.eksnavne, e-mailadresseradresser og kundespecifikke identifikatorertil Google for at bruge Customer Match. Google sammenligner derefterom de overførte brugerdata matcher eksisterende Google-kunder. Et sådant match kan igen bruges til at skabe målgrupper, der kan bruges til at retningsorientere reklamer/kampagnerNår listerne med de matchende kunder er oprettetslettes de krypterede kundedata automatiskDette giver ikke udbyderne adgang til nye adresser.

Modtageren af data er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland i sin funktion som registeransvarligVi har indgået en kontrakt om ordrebehandling med Google til dette formål. Google LLC med hovedkvarter i Californien, USA, og muligvis amerikanske myndigheder kan  adgang til de data, der er lagret hos Google.

Du kan forhindre denne anvendelse ved ikke at acceptere installation af cookiesDet gør du ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed (deaktiveringsmulighed). Du kan også til enhver tid ændre eller tilbagekalde dine nuværende indstillinger for cookies  denne side din Google-brugerkonto under fanen Privatliv kan du også tilpasse personlig reklame til dine ønskerFor at gøre dette skal du logge ind  Google og  til afsnittet "Data og privatlivi "Administrer Google-konto".

Bing Universal Event Tracking (UET)

 vores websted indsamles og lagres data ved brug af Bing Ads-teknologierhvormed brugsprofiler oprettes ved hjælp af pseudonymer. Dette er en tjeneste, der tilbydes af Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Denne tjeneste muliggør det for os at spore brugeres aktiviteter  vores webstedsåfremt de er tilgået vores websted via annoncer fra Bing Ads. Der placeres en cookie  din computerhvis du tilgår vores websted via en sådan reklameVi har integreret et Bing UET-tag  vores webstedDet drejer sig om en kode, der via denne cookie lagrer nogle ikke-personoplysninger i forbindelse med brugen af ​​webstedetDette omfatter blandt andet hvor længe du besøger webstedethvilke afsnit af webstedet der er blevet åbnet og hvilke reklamer der er blevet brugt til at  tilgang til webstedetOplysninger om din identitet registreres ikke.

De indsamlede oplysninger overføres til Microsofts servere i USA og lagres der i maksimalt 180 dageVed at deaktivere lagring af ​​cookies kan du forhindre indsamling af dataene, der genereres af denne cookie og som er relateret til din brug af webstedetDette gør sig ligeledes gældende for behandlingen af ​​disse data. En sådan handling kan under visse omstændigheder begrænse webstedets funktionalitet.

Ved hjælp af såkaldt cross-device tracking kan Microsoft eventuelt spore din brugsadfærd  tværs af flere af dine elektroniske enhederDerved kan Microsoft vise personliggjort reklame  eller i dennes websteder og apps. Du kan deaktivere denne adfærd  http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Du kan  flere oplysninger om Bings analytics-tjenester  webstedet Bing Ads ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 ). Du kan  flere oplysninger om databeskyttelse hos Microsoft og Bing i Microsofts databeskyttelsesbestemmelser ( https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement ).

Remarketing-funktion eller funktionen "lignende målgrupperfra Google Inc.

Vi bruger remarketing-funktion eller funktionen "lignende målgrupperfra Google Inc.  vores websted(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – "Google"). Denne funktion bruges til at analysere besøgendes adfærd og interesserFunktionen har ligeledes det formål at vise webstedets besøgende interessebaserede reklamersom en del af Googles annoncenetværkBrowseren  enhedenhvormed de besøgende tilgår webstedet lagrer såkaldte cookiesDisse er små tekstfiler, der lagres  din computerog som muliggør at genkende den besøgendenår vedkommende besøger et websted, der tilhører Googles annoncenetværkDerefter kan målrettede annoncer vises for den besøgende  disse siderDisse vedrører indholdsom den besøgende tidligere har haft adgang til  et websted, der bruger funktionen Google-remarketingIfølge egne oplysninger indsamler Google ikke personoplysninger under denne procedure.

Såfremt du ikke ønsker at gøre brug af funktionen Google-remarketingkan du altid deaktivere den. Med henblik derpå skal du foretage de relevante indstillinger  https://www.google.com/settings/ads.

Du kan også permanent deaktivere brugen af ​​cookies fra Google ved at følge nedenstående link samt downloade og installere det plug-in, der findes der: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Derudover kan du deaktivere brugen af ​​cookies fra tredjepartsudbydere ved at  til deaktiveringssiden for netværks reklameinitiativer (Network Advertising Initiative)  https://www.networkadvertising.org/choices/ og gennemføre de detaljerede oplysninger om fravalg, der er nævnt der.

Du kan  flere oplysninger om Google Remarketing og Googles databeskyttelseserklæring https://www.google.com/privacy/ads/

AWIN

Vi tilbyder et partnerprogram hos det tilknyttede netværk AWIN. Dette program tildeler provision til partnere – såkaldte udgivere eller tilknyttede virksomheder – der genererer ordrer til osSom en del af disse marketingaktiviteter i tilknyttede virksomheder lagres cookies  brugeres slutenheder. Disse cookies bruges udelukkende til at dokumentere disse ordrerdvsen korrekt tildeling af det rigtige reklamemateriale og den tilsvarende fakturering inden for AWIN-netværketPersonoplysninger indsamlesbehandles eller bruges ikke her.

En cookie gemmer kun oplysninger omhvornår en slutenheds bruger klikkede  et bestemt annoncemedie. En individuel talsekvens gemmes i den sporingscookie, der er lagretmen kan ikke tildeles den enkelte bruger. Den muliggør kun dokumentation af VALMANO-partnerprogrammet, den respektive udgiver og tidspunktet for klikket. Der indsamles ligeledes oplysninger om slutenhedenhvorfra en transaktion udføressåsom operativsystemet og den anvendte browser.

Hvis du ikke ønsker, at der lagres cookies i din browserskal du ændre indstillingen i din browsersoftware. Du kan  flere oplysninger og AWINs databeskyttelseserklæring https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy

Hotjar

Vi bruger Hotjar til bedre at forstå vores brugeres behov og til at optimere vores tilbud  dette webstedVed hjælp af Hotjar's teknologi får vi en bedre forståelse af vores brugeres oplevelser (f.ekshvor længe en bruger browser  hvilke sider, hvilke links de klikker hvad de kan lide og ikke kan lide osv.), og det hjælper os med at tilbyde vores brugere varer, med udgangspunkt i deres feedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle oplysninger om vores brugeres adfærd og om deres slutenheder (især enhedens IP-adresse (registreres og lagres kun i anonymiseret form), skærmstørrelseenhedstype (Unique Device Identifiers), oplysninger om den anvendte browser, placering (kun land) og foretrukket sprog i forbindelse med visning af vores websted). Hotjar lagrer disse oplysninger i en pseudonymiseret brugerprofilHverken ​​Hotjar eller vi bruger oplysningerne til at identificere individuelle brugereog de sammenføres heller ikke med andre data om individuelle brugere. Du kan  flere oplysninger i Hotjars fortrolighedspolitikhttps://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

AB Tasty

Vi anvender webanalysetjenesten AB Tasty fra virksomheden AB TASTY SAS, 17-19 Rue Michel-le-Comte 75003, Paris ("AB Tasty") til at udføre A-/B- og multivariate tests med henblik  løbende at forbedre vores onlinetilbudI den forbindelse indsamler AB Tasty statistiske oplysninger om besøgendes adgangFor disse oplysningers vedkommende drejer det sig om brugsdata (den anvendte browserantal viste siderantal besøgrækkefølge af besøgenebesøgets varighed, interaktive handlinger såsom opfyldning/tømning af en indkøbskurvregistrering af brugen af ​​individuelle websteder (undtagen ved betaling og i forbindelse med tilmeldingsprocedurenosv.), som registreres anonymt og vurderes  et statistisk grundlagDet er ikke  noget tidspunkt muligt at identificere en bestemt person eller et enkeltstående købDerudover bruger AB Tasty din IP-adresse til at foretage en geolokalisering (regionale oplysninger om din placering). Efter geolokaliseringsom sker straks i forbindelse med dit besøg  sidenslettes din IP-adresse øjeblikkeligt.

Der udarbejdes en personaliseret profil for dine besøg for at vise indhold, der passer til dine interesser. Denne profil er krypteret og muliggør ikke at identificere dig som person. Med henblik på lagring og genkendelse af besøgende på webstedet, bliver der lagret cookies. Disse har en maksimal funktionel varighed på 13 måneder og slettes derefter automatisk.

Google ReCAPTCHA

På vores websted gør vi brug af "Google ReCAPTCHA" ("ReCAPTCHA"). Udbyderen af ReCPATCHA er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

ReCAPTCHA er beregnet til at kontrollere, om indtastning af data  vores websted (f.eksi en kontaktformularbliver udført af et menneske eller af et automatiseret program. For at udføre denne kontrol analyserer ReCAPTCHA den besøgendes adfærd  webstedethvilket er baseret  forskellige karakteristikaDenne analyse starter automatisk  det tidspunkthvor den besøgende tilgår webstedet. I forbindelse med analysen evaluerer ReCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, hvor lang tid den besøgende bruger  webstedet eller bevægelser med musen, der er foretaget af brugeren). De data, der indsamles under analysenvideresendes til Google. ReCAPTCHA-analyserne kører udelukkende i baggrundenBesøgende  webstedet bliver ikke specifikt informeret om, at der foregår en analyse.

Oplysningerne behandles  grundlag af vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 litra f i GDPR. Vi har en legitim interesse i at beskytte vores onlinetilbud mod misbrug begået af automatisk spionage og mod SPAM.

Du kan finde flere oplysninger om Google ReCAPTCHA og Googles databeskyttelseserklæring her: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ og her https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

5. Sociale medier

Brug af Facebook-plug-ins og knappen "f"

Dette websted anvender plug-ins fra det sociale netværk www.facebook.com, der drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Hvis du indlæser et websted  vores websted, der har et sådant plug-in, aktiveres plug-in'et førstnår du har klikket  knappen "Aktiver Facebook". Det er først  dette tidspunkt, at der er oprettet forbindelse til Facebook-serverne. Plug-in'et vises nu  webstedet efter meddelelse til din browser (ved at klikke  den aktiverede knap "f"). Dette giver Facebook-serveren besked hvilket af vores websteder du har besøgtSåfremt du allerede er logget ind som medlem af Facebook, henfører Facebook disse oplysninger til din personlige Facebook-brugerkontoNår du bruger plug-in-funktionerne (f.eksved at klikke  knappen "Synes godt om", opslå en kommentar), henføres disse oplysninger også din Facebook-konto. Dette kan kun undgås ved at logge udfør du bruger plug-in'et. Du kan til enhver tid deaktivere funktionen ved at klikke  knappen "Deaktiver Facebook".

For at  flere oplysninger om indsamling og brug af data fra Facebook samt dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatlivskal du se Facebooks databeskyttelsesoplysninger  https://www.facebook.com/policy.php.

Brug af Pinterests plug-ins

Dette websted bruger plug-ins fra det sociale netværk Pinterest, der drives af Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, USA ("Pinterest"). Vi bruger knappen "P"  vores websted.

Hvis du åbner et websted via vores websted, der indeholder et sådant plug-inoprettes der kun en forbindelse mellem din computer og Pinterest-servernehvis du har aktiveret dette plug-inDette sker ved at klikke  knappen "Aktiver Pinterest". Plug-in'et vises  webstedet via en meddelelse til din browserBåde din IP-adresse og oplysningerne om hvilke af vores websteder, du har besøgtoverføres til Pinterest-serveren i USA. Hvis du er medlem af Pinterest og også er logget ind  Pinterest, mens du bruger plug-in'etknyttes de indsamlede oplysninger fra dit webstedsbesøg til din Pinterest-konto, og andre brugere gøres opmærksom herpå. I tilfælde af  mulige interaktionermed de forskellige Pinterest-plug-insindsamles og overføres de pågældende oplysninger om dig til Pinterest og lagres der. Du kan til enhver tid deaktivere funktionen ved at klikke  knappen "Deaktiver Pinterest".

Du kan  flere oplysninger om Pinterests indsamling og brug af data  https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Brug af Instagrams plug-ins

 vores websted bruger vi såkaldte sociale plug-ins (“plug-ins”) fra Instagram, som drives af Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). Plug-ins er markeret med et Instagram-logo, f.eks. i form af et "Instagram-kamera".

Når du indlæser en side  vores websted, der indeholder et sådant plug-inopretter din browser en direkte forbindelse til Instagram-serverneIndholdet af plug-in'et overføres direkte fra Instagram til din browser og integreres  sidenSelvom du ikke har en Instagram-profil eller aktuelt ikke er logget  Instagram, modtager Instagram oplysninger om, at din browser har indlæst den pågældende side  vores websted via denne integrationDisse oplysninger (inklusive din IP-adresse) sendes direkte fra din browser til en Instagram-server i USA og lagres der.

Instagram er i stand til straks at henføre dit besøg  vores websted til din Instagram-konto, såfremt du er logget ind  Instagram Hvis du har interaktioner med plug-insf.eksved tryk  knappen "Instagram", overføres disse oplysninger også direkte til en Instagram-server og lagres der. Oplysningerne offentliggøres også  din Instagram-konto og vil der være tilgængelige for dine kontakter.

Dataindsamlingens formål og omfang samt den videre behandling og brug af dataene fra Instagram, dine tilhørende rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dine personoplysninger kan du  flere oplysninger om ved at læse Instagrams databeskyttelsesoplysningerhttps://help.instagram.com/155833707900388/

Hvis du ikke ønsker, at Instagram direkte knytter dataene, der er indsamlet via vores webstedtil din Instagram-konto, skal du logge ud af Instagram, før du besøger vores websted. Du kan også helt forhindre, at Instagrams plug-ins indlæses sammen med tilføjelsesprogrammer til din browserDette kan f.eksfinde sted ved hjælp af script-blokeringen "NoScript" (https://noscript.net/).

6. Plug-ins og værktøjer

Google Maps

Dette websted bruger korttjenesten Google Maps via en grænseflade til anvendelsesprogrammering (API). Udbyderen er Google Inc. Det er nødvendigt at gemme din IP-adresse for at du kan bruge funktionerne i Google Maps. Disse oplysninger overføres som regel til en Google-server i USA og lagres der. Udbyderen af ​​dette websted har ingen indflydelse  denne dataoverførsel.

Vi bruger Google Maps til at gøre det lettere for dig at finde de steder, vi har angivet  webstedetf.eksvores butikker.

Du kan  flere oplysninger om håndtering af brugerdata i Googles fortrolighedspolitikhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Integration af Trusted Shops Trustbadge

For at vores kvalitetsmærke Trusted Shops og eventuelle indsamlede anmeldelser vises, samt at Trusted Shops-produkter kan tilbydes købereefter at der er afgivet en ordre, er Trusted Shops Trustbadge integreret  dette websted Dette har til formål at beskytte vores overvejende legitime interesser i at levere den optimale markedsføring af vores tilbud i henhold til art. 6 afs. 1 S., 1 f) i GDPR. Trustbadge og de tjenester, der annonceres dermedtilbydes af Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

Når Trustbadge indlæsesgemmer webserveren automatisk en såkaldt server-logfilsom f.eksindeholder din IP-adressedatoen og klokkeslættet for indlæsningenmængden af ​​data, der overføresog den anmodende udbyder (adgangsdata), og dokumenterer opkaldet. Disse adgangsdata evalueres ikke og overskrives automatisk senest syv dage efter afslutningen af ​​dit besøg  webstedet.

Yderligere personoplysninger overføres kun til Trusted Shops, såfremt du har afgivet dit samtykke dertil, har besluttet at bruge Trusted Shops-produkter efter at have gennemført en ordre eller allerede har tilmeldt dig til brugdette tilfælde gælder den kontraktlige aftale, er er indgået mellem dig og Trusted Shops.

7. Retlig meddelelse

Valmano GmbH kontrollerer og opdaterer konstant oplysningerne  virksomhedens websted trods af vores indsats kan dataene have ændret sig i mellemtidenAnsvar eller garanti for at de leverede oplysninger er aktuelle, korrekte og fuldstændige kan derfor ikke påtagesDet samme gør sig gældende for alle andre websteder, der henvises til via hyperlinks.

Valmano GmbH er ikke ansvarlig for indholdet  websteder, der kan tilgås via et sådant link. Vi distancerer  os udtrykkeligt fra indhold af enhver art  de sider, vi linker tilVi præciserer udtrykkeligt, at vi ikke har indflydelse  design af og indhold  siderne uden for vores domæne og derfor ikke er ansvarlige for deres vedligeholdelse.

Endvidere forbeholder Valmano GmbH sig ret til at ændre eller supplere de angivne oplysningerIndholdet og strukturen  webstedet Valmano GmbH er beskyttet af ophavsretGengivelse af oplysninger eller dataisær brug af teksterdele af tekster eller billederkræver forudgående samtykke fra Valmano GmbH.